ARTEMIS REALITY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 25 0230,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,51280,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 297,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,950,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 31 3530,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 6580,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -1 6580,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1 6580,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 6 3300,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -3,950,00000,00000,00000,0000
Finančné účty -1 6580,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,250,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 17 3340,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 31 3000,00000,00000,00000,0000
Materiál 77,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 8 9730,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 15 7530,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 8830,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51030,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,820,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,250,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,950,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 0230,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 6580,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -6 3300,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 31 3530,00000,00000,00000,0000
Zásoby 77,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 31 3530,00000,00000,00000,0000