A & T Services, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 103 19871 636106 024251 316354 322
Bežná likvidita III. stupeň 4,293,453,164,062,47
Časové rozlíšenie aktív 2 3203 1113 434980,004 674
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,43420,51950,50520,46920,8034
Celkové tržby 255 951239 245293 022697 305626 798
Celkový dlh 31 24524 49135 58680 257157 843
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 958-6 012-5 493-11 392-25 658
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 9586 0125 49311 39225 658
Čistý cash flow -1 054519,00-5 899-14 266-27 804
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 19551 43080 256160 643116 698
Čistý zisk 64 65039 84263 135124 58087 981
Čistý zisk v minulom roku 39 84263 135124 58087 98153 021
Cudzie zdroje -71 953-47 145-70 438-171 059-196 479
Daň z príjmov 16 54511 38417 12136 06328 107
Daň z príjmov v minulom roku 11 38417 12136 06328 10715 392
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 54511 38417 12136 06328 107
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 139,1690,65166,73119,23180,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,5058,1749,3862,17142,47
Doba obratu aktív 158,20115,08206,98134,78206,60
Doba obratu pohľadávok 139,1690,65166,73119,23180,09
Doba obratu zásob 606,33412,38135,47345,20206,20
Doba splácania záväzkov 2 8361 409555,781 4542 743
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,8433,4063,2332,9282,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 716,31821,23428,80827,542 229
EBIT v minulom roku 51 43080 256160 643116 69869 886
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 19551 43080 256160 643116 698
EBITDA 62 60342 599-17 693162 508118 731
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 62 60342 599-17 693162 508118 731
Finančná páka 1,431,521,511,471,80
Finančné účty 4 9586 0125 49311 39225 658
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6972-0,6581-0,6644-0,6807-0,5545
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69720,65810,66440,68070,5545
Hrubá marža 0,70680,59080,19530,52490,4383
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 97 13666 664180 701164 267121 807
Krátkodobé pohľadávky 90 78256 42985 409222 326308 847
Krátkodobé záväzky 24 03220 79332 38961 393141 874
Krytie dlhovej služby 0,0000208,820,00000,0000194,64
Nákladové úroky 0,0000204,000,00000,0000610,00
Nákladové úroky v minulom roku 204,000,00000,0000610,001 473
Náklady na predaný tovar 57 18885 860129 738314 598351 263
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 0935 38521 27115 41318 882
Neobežný majetok 0,00000,00003 7932 0414 476
Obežný majetok 100 87868 52598 797248 295345 172
Obrat aktív 2,313,171,762,711,77
Obrat neobežného majetku 0,00000,000049,29333,47139,85
Obrat obežného majetku 2,363,321,892,741,81
Obrat zásob 0,60200,88512,691,061,77
Odpisy 0,0000296,005 2484 8685 606
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000148,002 6242 4342 803
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000148,002 6242 4342 803
Osobné náklady 112 99298 25283 521221 727149 489
Ostatné náklady na finančnú činnosť 682,00758,001 1271 4671 375
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 47,00801,00533,002 4824 451
Ostatné záväzky z obchodného styku 361,00778,0024 98934 945115 334
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 64 65040 13868 383129 44893 587
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,89850,84510,89630,72830,4478
Podiel EBIT k aktívam 0,78680,71790,75700,63920,3294
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,78680,71790,75700,63920,3294
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,031,011,090,84580,5493
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62450,69511,460,60580,5442
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 58,4926,252,6923,7514,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,601,440,68521,651,84
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,601,430,64471,621,77
Pohľadávky z obchodného styku 32 29336 20825 294115 924244 342
Pohotová likvidita II. stupeň 4,083,152,913,822,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 68,27-90,8411,9411,997,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00002,540,00000,0000-45,58
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,43420,51950,50520,46920,8034
Pridaná hodnota 180 918141 35157 232366 011274 707
Primárna platobná neschopnosť 0,18800,33460,98790,30140,4720
Rentabilita aktív, ROA 0,62650,55620,59550,49570,2483
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,89850,84510,89630,72830,4478
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,49910,5749-2,010,49391,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,49910,5749-2,010,49391,33
Služby 43 18657 82069 705242 630222 057
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 103 19871 636106 024251 316354 322
Spotreba materiálu… 10 90922 65538 76256 555110 324
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 255 690239 222286 464680 981625 970
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 58412 01199 494372,000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 1538 61224 21618 37922 888
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 233 953218 599162 754662 230603 082
Účtovný cash flow -1 054519,00-5 899-14 266-27 804
Úrokové krytie 0,0000252,110,00000,0000191,31
Vlastné imanie 71 95347 14570 438171 059196 479
Všetky záväzky 31 24524 49135 58680 257157 843
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,89850,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 80 18750 66976 553158 012113 125
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 80 18750 66976 553158 012113 125
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 65039 84263 135124 58087 981
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 39 84263 135124 58087 98153 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 81 19551 22680 256160 643116 088
Zásoby 5 1386 0847 89514 57710 667
Záväzky 31 24524 49135 58680 257157 843
Záväzky z obchodného styku 6 07012 11624 98934 945115 334
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 70911 3380,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 81 19551 22680 256160 643116 088
Zmena EBIT 1,580,64080,49961,381,67
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 6450,00000,00000,0000
Účtovné závierky