ADULT AKADEMY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 7 5600,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 6000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 56,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 9600,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,270,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 56,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,78840,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78840,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 6000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 7 5040,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 56,000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -106,430,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 5600,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 56,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 9600,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 6000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 1 6000,00000,00000,00000,0000