EMPIRE SUPPLIES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 62 85468 454124 4770,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00001 4540,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 4540,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 7160,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,14-1,17-1,450,00000,0000
Celkové tržby 17 75421 4050,00000,00000,0000
Celkový dlh 501 008467 575404 0430,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -354,00-854,00-2 7620,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,20-2,540,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 354,00854,004 2160,00000,0000
Čistý cash flow 354,00854,004 2160,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -37 831-53 229-70 7300,00000,0000
Čistý zisk -39 033-54 444-70 9210,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -54 444-65 111-46 6630,00000,0000
Cudzie zdroje 438 154399 121279 5660,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,124,5972,210,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,124,5972,210,00000,0000
Doba obratu aktív 1 2921 178984,250,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 14,124,5972,210,00000,0000
Doba obratu zásob 513,70414,37525,050,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 3002 9631 5880,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10 3008 0463 1830,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,458,440,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -53 229-63 886-46 5260,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -37 831-53 229-70 7300,00000,0000
EBITDA -37 530-52 653-69 8570,00000,0000
EBITDA marža -2,11-2,460,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -37 530-52 653-69 8570,00000,0000
Finančné účty 354,00854,004 2160,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,975,832,250,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,97-5,83-2,250,00000,0000
Hrubá marža -1,85-2,190,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -37 754-53 091-70 4520,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 7,976,833,230,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 687,00267,009 1320,00000,0000
Krátkodobé záväzky 501 008467 575402 4890,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 9171 3320,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -155,08-206,48-365,740,00000,0000
Nákladové úroky 242,00255,00191,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 255,00265,00137,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 50 52168 04992 4980,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 42 53257 59174 7030,00000,0000
Neobežný majetok 1 9531 9531 9530,00000,0000
Obežný majetok 60 90166 501120 8080,00000,0000
Obrat neobežného majetku 9,0910,8623,640,00000,0000
Obrat zásob 0,71050,88090,69520,00000,0000
Osobné náklady 3 8205 0640,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 224,00438,00595,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -39 033-54 444-70 9210,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,6019-0,7776-0,56820,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6019-0,7776-0,56820,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,7704-0,8133-0,50100,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -8,58-9,250,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,58-9,250,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 687,00267,009 1320,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 238467,3566,310,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,463,3522,070,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,976,833,250,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,14-1,17-1,450,00000,0000
Pridaná hodnota -32 767-46 837-46 3370,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,794,990,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6210-0,7953-0,56980,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,35-8,88-5,780,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,35-8,88-5,780,00000,0000
Služby 6 3587 98916 0360,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 85468 454124 4770,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 6312 4691 7590,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 4540,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 75421 21246 1610,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 16 51121 21246 1610,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 2430,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 354,00854,004 2160,00000,0000
Úročený dlh 0,00000,00001 4540,00000,0000
Úrokové krytie -156,33-208,74-370,310,00000,0000
Vlastné imanie -438 154-399 121-279 5660,00000,0000
Všetky záväzky 501 008467 575404 0430,00000,0000
Výsledok hospodárenia -37 530-52 653-69 8570,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -37 530-52 653-69 8570,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -39 033-54 444-70 9210,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -54 444-65 111-46 6630,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -38 073-53 484-70 9210,00000,0000
Zásoby 59 86065 380107 4600,00000,0000
Záväzky 501 008467 575404 0430,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 9171 3320,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -38 073-53 484-70 9210,00000,0000
Zmena EBIT 0,71070,83321,520,00000,0000