ADOS - ALBA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 34 64735 0940,00000,00000,0000
Bankové úvery 14 30014 3000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,021,560,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 14 30014 3000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2,004 7370,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,372,230,00000,00000,0000
Celkové tržby 35 1070,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 24 37324 2430,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 19014 1120,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 110,00188,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 110,00188,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 862-1 0550,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 862-1 2350,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00002 6540,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -10 274-10 8510,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 240,28256,670,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,8930,330,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 360,22298,610,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 240,28256,670,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000276,310,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,7670,120,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00002 7200,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 862-1 0550,00000,00000,0000
EBITDA -1 862-488,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 862-488,000,00000,00000,0000
Finančná páka 3,373,230,00000,00000,0000
Finančné účty 110,00188,000,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,82920,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 862-944,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 23 11130 1650,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 4418 2410,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-2,710,00000,00000,0000
Materiál 0,00004,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,0000180,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000066,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 99610 8860,00000,00000,0000
Neobežný majetok 11 4240,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 23 22130 3570,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,011,220,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 3,070,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,511,410,00000,00000,0000
Osobné náklady 30 0420,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000456,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 8880,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 862-1 2350,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,030,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,940,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96900,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96900,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 5103 5640,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,560,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -93,40-57,720,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001,040,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70350,69080,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,372,230,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 29 11132 0100,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,64040,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,09-49,680,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,09-49,680,00000,00000,0000
Služby 2 9673 7560,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 64735 0940,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 0297 1300,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 30014 3000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 10742 8960,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 10742 8960,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 110,00188,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 14 30014 3000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-5,860,00000,00000,0000
Vlastné imanie 10 27410 8510,00000,00000,0000
Všetky záväzky 24 37324 2430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 862-488,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 862-488,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 862-1 2350,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00002 6540,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 862-1 1240,00000,00000,0000
Zásoby 0,00004,000,00000,00000,0000
Záväzky 24 37324 2430,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 8880,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 862-1 1240,00000,00000,0000