M ER - SPOL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 21 77629 3630,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,000018,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000018,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2,0030,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,19-1,270,00000,00000,0000
Celkový dlh 138 293136 6580,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23,00-49,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23,0067,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -44,0067,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 8575 2560,00000,00000,0000
Čistý zisk -9 2224 3200,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 320-14 1780,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 116 517107 2950,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00001 0350,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,0000371,180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00003 5520,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 4160,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 256-13 1760,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 8575 2560,00000,00000,0000
EBITDA 7 24311 2440,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 24311 2440,00000,00000,0000
Finančné účty 23,0067,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,353,650,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,35-3,650,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 18511 0890,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,542,340,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 6,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 77 13868 5660,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 17,8812,010,00000,00000,0000
Nákladové úroky 405,00936,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 936,001 0020,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 133,007 0460,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00005 2540,00000,00000,0000
Neobežný majetok 16 40223 9230,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 3725 4100,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,910,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,98330,00000,00000,0000
Odpisy 15 0425 8340,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 5215 8340,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 5210,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58,00155,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 82010 1540,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,00880,56800,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2 6481 6010,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,354,650,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,19-1,270,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -133,003 3140,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,0912,150,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,0912,150,00000,00000,0000
Služby 33,00456,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 77629 3630,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 100,001 3360,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000018,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000010 3600,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000010 3600,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -44,0067,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,000018,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -19,405,620,00000,00000,0000
Vlastné imanie -116 517-107 2950,00000,00000,0000
Všetky záväzky 138 293136 6580,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -7 7995 4100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 7995 4100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 2224 3200,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 320-14 1780,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 2624 3200,00000,00000,0000
Zásoby 5 3435 3430,00000,00000,0000
Záväzky 138 293136 6580,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -8 2624 3200,00000,00000,0000
Zmena EBIT -1,49-0,39890,00000,00000,0000