I. T. SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 3 396587,0030 3350,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000035 0300,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,03-1,01-0,98840,00000,0000
Celkové tržby 0,000084 4100,00000,00000,0000
Celkový dlh 103 072102 111400 6660,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -162,00-1,0000124 4960,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,99430,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 162,001,00001 0980,00000,0000
Čistý cash flow 162,001,00001 0980,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000084 4100,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,0083 9300,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 83 93082 3450,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 99 676101 524405 3610,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 84 41082 8250,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000084 4100,00000,00000,0000
EBITDA 0,000084 4100,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,00001,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000084 4100,00000,00000,0000
Finančné účty 162,001,00001 0980,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 29,35172,9513,360,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -29,35-172,95-13,360,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000084 4100,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 30,25173,396,720,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000125 5940,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 234586,0029 2370,00000,0000
Krátkodobé záväzky 102 743101 782203 9280,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 6182 6180,00000,00000,0000
Obežný majetok 3 396587,0030 3350,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,0083 9300,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0048-0,82670,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000143,800,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000143,800,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-0,83410,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 400,00400,0028 6510,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 615,28101 524369,180,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00004,140,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 30,35173,9513,210,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,03-1,01-0,98840,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 6,556,550,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,1413142,980,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0048-0,82670,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00001,210,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00001,210,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 396587,0030 3350,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000125 5940,00000,0000
Účtovný cash flow 162,001,00001 0980,00000,0000
Úročený dlh 0,00000,0000125 5940,00000,0000
Vlastné imanie -99 676-101 524-405 3610,00000,0000
Všetky záväzky 103 072102 111400 6660,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000035 0300,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,000084 4100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000084 4100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,0083 9300,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 83 93082 3450,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,000084 4100,00000,00000,0000
Záväzky 103 072102 111400 6660,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 6182 6180,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,000084 4100,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00001,020,00000,00000,0000