BURGSTAV, s.r.o. Prešov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 205 537205 5370,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,121,120,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00008 0990,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,645,380,00000,00000,0000
Celkový dlh 174 600166 5010,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 21 14521 1450,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 8552 8550,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 8552 8550,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -30 937-30 9370,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 6396 6390,00000,00000,0000
Finančná páka 6,646,640,00000,00000,0000
Finančné účty 2 8552 8550,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73270,69330,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 24 00024 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 192 724192 7240,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 150 600142 5010,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 56 7620,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,0000132,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 1873 1870,00000,00000,0000
Obežný majetok 202 350202 3500,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 109 507109 5070,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,121,120,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,84-10,840,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84950,81010,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,645,380,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,51830,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 205 537205 5370,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 00024 0000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 8552 8550,00000,00000,0000
Úročený dlh 24 00024 0000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 30 93730 9370,00000,00000,0000
Všetky záväzky 174 600166 5010,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00008 0990,00000,00000,0000
Zásoby 132,00132,000,00000,00000,0000
Záväzky 174 600166 5010,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 56 7620,00000,00000,00000,0000