WIBER sp., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 747 461726 990767 003616 977442 103
Bankové úvery 14 3001 4238 21017 3260,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,001,021,031,041,68
Bežné bankové úvery 14 3001 4238 21017 3260,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000054,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,971,872,031,440,6803
Celkové tržby 239 930201 234233 350191 4410,0000
Celkový dlh 495 606473 735513 961364 311178 990
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 761-8 051-1 61011 401-21 986
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 5399 4749 8205 92521 986
Čistý cash flow 11 5399 4749 8205 92521 986
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -394,001 4811 336-8 1214 138
Čistý zisk -1 400213,00376,00-10 219-58,00
Čistý zisk v minulom roku 213,00376,00-10 2193,00-394,00
Cudzie zdroje -251 855-253 255-253 042-252 666-263 113
Daň z príjmov 103,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 103,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 316,11340,18402,59182,8610,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -15,0539,59220,4468,9610,46
Doba obratu aktív 1 1501 3191 2001 176726,12
Doba obratu pohľadávok 316,11340,18402,59182,8610,46
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000018 4348 700
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000023 180273,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 736,95852,59787,96658,09210,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00005 9170,0000
EBIT v minulom roku 1 4811 336-8 1211 7355 473
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -394,001 4811 336-8 1214 138
EBITDA 475,002 2261 351-7 7256 668
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 475,002 2261 351-7 7256 668
Efektívna daňová sadzba -0,07940,81840,7186-0,10370,0000
Finančná páka 2,972,873,032,441,68
Finančné účty 11 5399 4749 8205 92521 986
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3369-0,3484-0,3299-0,4095-0,5951
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33690,34840,32990,40950,5951
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -394,001 3141 336-8 1216 594
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64060,64660,65680,55940,2905
Krátkodobé pohľadávky 205 388187 550257 38095 9106 370
Krátkodobé záväzky 478 824470 053503 754345 163128 426
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 66 727106 486186 44588 1070,0000
Krytie dlhovej služby 0,52607,230,0000-6,791,59
Materiál 0,00000,00000,00000,0000180 145
Nákladové úroky 903,00308,000,00001 1384 196
Nákladové úroky v minulom roku 308,000,00001 138772,005 867
Náklady na predaný tovar 199 519169 439205 444165 237171 646
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00005 4357 837
Neobežný majetok 253 814244 766240 783240 647226 899
Obežný majetok 493 647482 224526 220376 330215 150
Obrat aktív 0,31730,27680,30420,31030,5027
Obrat neobežného majetku 0,93440,82210,96910,79550,9794
Obrat obežného majetku 0,48040,41730,44340,50871,03
Odpisy 0,00000,00000,00000,00002 219
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00002 219
Osobné náklady 35 58829 04126 48633 1170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 869,00912,0015,00396,00292,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000218,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 400213,00376,00-10 2192 161
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94560,91340,94911,260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00004,820,2947
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,091,050,79130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,091,050,791322,80
Pohľadávky z obchodného styku -9 78021 825140 93136 1696 370
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43990,41790,52190,28090,2212
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,83-26,73-25,77-42,64-11,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,7830,760,00005,215,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66310,65160,67010,59050,4049
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,971,872,031,440,6803
Pridaná hodnota 37 63531 79527 90626 20450 587
Primárna platobná neschopnosť -6,824,881,322,440,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1 043212,82380,43-47,1626,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1 043212,82380,43-47,1626,84
Služby 10 17114 60513 61963 26440 286
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 747 461726 990767 003616 977442 103
Spotreba materiálu… 189 348154 834191 82596 538123 523
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 3001 4238 21017 3260,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 237 154201 234233 350191 441222 233
Tržby z predaja tovaru 53,00348,000,0000187,0011 708
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 237 101200 886233 350191 254210 525
Účtovný cash flow 11 5399 4749 8205 92521 986
Úročený dlh 14 3001 4238 21017 3260,0000
Úrokové krytie -0,43634,810,0000-7,140,9862
Vlastné imanie 251 855253 255253 042252 666263 113
Všetky záväzky 495 606473 735513 961364 311178 990
Výsledok hospodárenia 475,002 3931 351-7 7254 449
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 475,002 3931 351-7 7254 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 400213,00376,00-10 219-58,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 213,00376,00-10 2193,00-394,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 2971 1731 336-9 25996,00
Zásoby 276 720285 200259 020274 495186 794
Záväzky 495 606473 735513 961364 311178 990
Záväzky z obchodného styku 66 727106 486186 44588 1070,0000
Zisk pred zdanením -1 2971 1731 336-9 25996,00
Zmena EBIT -0,26601,11-0,1645-4,680,7561
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000-167,000,00000,00000,0000