JAS - EXPORT, a.s. v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182010
Aktíva 2 441 6832 443 1480,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,76050,76100,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,02-5,040,0000
Celkový dlh 3 048 5163 048 2750,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 230-43 6950,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 23043 6950,0000
Čistý cash flow -1 465-1 4190,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 706-1 4390,0000
Čistý zisk -1 706-1 4390,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 439-1 1530,0000
Cudzie zdroje 606 833605 1270,0000
EBIT v minulom roku -1 439-1 1530,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 706-1 4390,0000
EBITDA -1 620-1 3500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 620-1 3500,0000
Finančná páka -4,02-4,040,0000
Finančné účty 42 23043 6950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 706-1 4390,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,221,220,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 533 1781 533 1780,0000
Krátkodobé záväzky 2 988 8122 988 5710,0000
Materiál 419 290419 2900,0000
Náklady na predaný tovar 1 6201 3500,0000
Neobežný majetok 168 767168 7670,0000
Obežný majetok 2 272 9162 274 3810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,0089,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000-1 4660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 706-1 4390,0000
Pohľadávky z obchodného styku 18 07018 0700,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52710,52760,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -414,22-426,450,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,251,250,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,02-5,040,0000
Pridaná hodnota -1 620-1 3500,0000
Primárna platobná neschopnosť 19,5719,550,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 882-2 2580,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 882-2 2580,0000
Služby 1 6201 3500,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 441 6832 443 1480,0000
Účtovný cash flow -1 465-1 4190,0000
Vlastné imanie -606 833-605 1270,0000
Všetky záväzky 3 048 5163 048 2750,0000
Výsledok hospodárenia -1 620-1 3500,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 620-1 3500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 706-1 4390,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 439-1 1530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 706-1 4390,0000
Zásoby 697 508697 5080,0000
Záväzky 3 048 5163 048 2750,0000
Záväzky z obchodného styku 353 546353 3050,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 353 546354 7710,0000
Zisk pred zdanením -1 706-1 4390,0000
Zmena EBIT 1,191,250,0000

Činnosti firmy
Výroba a predaj obuvi a obuvníckych polotovarov
Prevádzkovanie parkoviska
Veľkoobchodná činnosť s obuvou, obuvníckym materiálom, obuvníckymi zariadeniami..
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Prenájom automobilov
Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových..
Zváračské práce
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Poskytovanie datových služieb
Služby súvisiace s databázami
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných..
Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Faktoring a forfaiting
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Kancelárske služby (vrátane kopírovacích služieb)
Výroba kožených výrobkov
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Výroba textilných výrobkov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Reklamná a propagačná činnosť
Sprostredkovateľská činnosť
Výroba a predaj obuvníckych strojov a zariadení
Spracovanie údajov
Baliace činnosti
Upratovacie práce
Vedenie účtovníctva
Prekladateľské služby
Výroba tovaru z plastov
Oprava obuvi a iných kožených výrobkov
Skladovanie
Vydavateľská činnosť
Prenájom strojov a zariadení
Prenájom spotrebného tovaru
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Poradenská činnosť v rozsahu podnikania
Výroba kábelových zväzkov, obalov, etikiet
Maloobchodná činnosť s obuvou, obuvníckym materiálom a obuvníckymi zariadeniami