TRI-B-ART, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 11 75511 7550,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,85730,88860,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,01-8,960,00000,00000,0000
Celkový dlh 13 71113 2310,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -245,00-245,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 245,00245,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 245,00245,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 1 9561 4760,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -6,01-7,960,00000,00000,0000
Finančné účty 245,00245,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,171,130,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 1361 1360,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 13 71113 2280,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 723,000,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00001 3800,00000,00000,0000
Obežný majetok 11 75511 7550,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 311,00311,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,986,020,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,171,130,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,01-8,960,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,320,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 75511 7550,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 245,00245,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 956-1 4760,00000,00000,0000
Všetky záväzky 13 71113 2310,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Zásoby 10 37410 3740,00000,00000,0000
Záväzky 13 71113 2310,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 723,000,00000,00000,00000,0000