A.L.K.Humenné, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 65 47179 14671 48971 5560,0000
Časové rozlíšenie aktív 8 1988 1518 1038 0800,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000469,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,39840,54880,35800,01450,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,63-1,88-1,77-1,740,0000
Celkové tržby 2 63623 10420 58122 0270,0000
Celkový dlh 169 707168 757164 579167 6600,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 139 354133 955139 759148 7950,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -5,550,15060,16920,05120,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 398,0012 3326 728251,000,0000
Čistý cash flow -11 93412 3326 477269,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 6264 4404 4672 1040,0000
Čistý zisk -14 6263 4803 4831 1270,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 4800,00001 127-7 9050,0000
Cudzie zdroje 104 23689 61193 09096 5730,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00984,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000960,003 2590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00984,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7 547836,68903,691 0220,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 795,5088,7999,67202,590,0000
Doba obratu aktív 9 0661 2501 2681 3040,0000
Doba obratu pohľadávok 7 547836,68903,691 0220,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 148354,98320,86339,250,0000
EBIT v minulom roku 4 4400,00002 104-4 6430,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 6264 4404 4672 1040,0000
EBITDA -7 7574 6627 5865 1760,0000
EBITDA marža -2,940,20180,36860,23500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 7574 6627 5865 1760,0000
Finančná páka -0,6281-0,8832-0,7680-0,74100,0000
Finančné účty 398,0012 3326 728251,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,591,131,301,350,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,59-1,13-1,30-1,350,0000
Hrubá marža -3,610,34710,37260,36470,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 9664 4407 3614 9980,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 139 752146 287146 487149 0460,0000
Krátkodobé pohľadávky 54 50352 96150 95656 0750,0000
Krátkodobé záväzky 29 95522 47018 09218 6140,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000010,650,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,000017,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000017,003,000,0000
Náklady na predaný tovar 12 14815 08512 91311 9940,0000
Neobežný majetok 0,00003 3303 3304 7780,0000
Obežný majetok 57 27367 66560 05658 6980,0000
Obrat neobežného majetku 0,00006,946,184,190,0000
Odpisy 6 6600,00002 8942 8940,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3300,00001 4471 4470,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 3300,00001 4471 4470,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,000053,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 209,00222,00225,00178,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 7208 9228 4569 6110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 9663 4806 3774 0210,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -4,530,53380,31470,01220,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000151,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,430,00002,652,730,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -4,530,53380,31470,01340,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 7455 6205 62011 1160,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,737,2714,37359,010,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000015,820,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,131,852,052,080,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,592,132,302,340,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,63-1,88-1,77-1,740,0000
Pridaná hodnota -9 5128 0197 6688 0330,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,691,591,500,86460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,8836,2021,7032,390,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,8836,2021,7032,390,0000
Služby 5 0307 4198 3759 6570,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 47179 14671 48971 5560,0000
Spotreba materiálu… 7 1187 6664 5384 3370,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 139 752146 287146 487149 0460,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 63623 10420 58120 0270,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 63623 10420 58120 0270,0000
Účtovný cash flow -11 93412 3326 477269,000,0000
Úročený dlh 139 752146 287146 487149 0460,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000123,760,0000
Vlastné imanie -104 236-89 611-93 090-96 5730,0000
Všetky záväzky 169 707168 757164 579167 6600,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,0000469,000,0000
Výsledok hospodárenia -14 4174 6624 6922 2820,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 4174 6624 6922 2820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 6263 4803 4831 1270,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 4800,00001 127-7 9050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 6264 4404 4672 0870,0000
Zásoby 2 3722 3722 3722 3720,0000
Záväzky 169 707168 757164 579167 6600,0000
Záväzky z obchodného styku 9 7208 9228 4569 6110,0000
Zisk pred zdanením -14 6264 4404 4672 0870,0000
Zmena EBIT -3,290,00002,12-0,45320,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00002 0000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00002 0000,0000