i.DEAL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 308 0947 172 7778 002 6058 490 21114 292 314
Aktivácia 0,00000,0000176,000,00001 674
Časové rozlíšenie aktív 4 3104 203401,00348,0016 745
Časové rozlíšenie pasív 913 698872 384817 262760 126639 660
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -12,88-18,08-27,1227,60132,00
Celkové tržby 503 667530 464515 2141 065 7510,0000
Celkový dlh 6 932 7236 669 3687 460 3887 459 84313 550 006
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -93 3121 298 9111 450 7701 277 901217 118
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3367-0,1771-1,06-0,15400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 93 31229 30036 60191 4175 555
Čistý cash flow 64 012-7 301-54 81674 7565 555
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -127 483-32 564-487 763-65 573-138 361
Čistý zisk -169 561-93 930-545 286-164 088-220 271
Čistý zisk v minulom roku -93 930-545 286-164 088-6 421 83113 727
Cudzie zdroje 538 327368 975275 045-270 242-102 648
Daň z príjmov 0,00002 8802 8812 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8812 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 185 077185 077361 077956 0770,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 325,17251,80591,01452,25263,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 318,75247,46575,62452,25172,63
Doba obratu aktív 6 3486 0045 9385 4248 032
Doba obratu pohľadávok 485,93406,73858,931 063263,26
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000357,91428,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,000044 598231 0796 164
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 1812 3792 2691 9164 743
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000017 08071 4350,0000
EBIT v minulom roku -32 564-487 763-65 573-6 334 047100 932
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -127 483-32 564-487 763-65 573-138 361
EBITDA 351 030321 32288 75428 569278 832
EBITDA marža 0,69690,60570,17230,02680,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 351 030321 32288 75428 569278 832
Finančná páka -13,58-19,44-29,1031,42139,24
Finančné účty 93 31229 30036 60191 4175 555
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 351 618489 395113 783807 147276 347
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65860,39620,38210,35330,5906
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00001 328 2111 487 3711 369 318222 673
Krátkodobé pohľadávky 374 345300 810796 518707 909468 476
Krátkodobé záväzky 4 813 3362 841 7203 058 0722 999 6008 440 645
Krytie dlhovej služby 6,284,671,490,29263,40
Materiál 12 23621 5360,00000,000012 400
Nákladové úroky 42 07858 48654 64295 63581 910
Nákladové úroky v minulom roku 58 48654 64295 63584 90487 205
Náklady na predaný tovar 297 699295 946491 704401 211498 123
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000025 0284 73817 081
Neobežný majetok 6 638 8146 631 8516 808 0086 729 81413 781 509
Obežný majetok 664 970536 7231 194 1961 760 049494 060
Obrat obežného majetku 0,63190,81240,41190,32461,31
Obrat zásob 0,00000,00000,00001,020,8528
Odpisy 416 156504 518522 058115 002400 629
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 208 078252 259261 02957 501400 629
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 208 078252 259261 02957 5010,0000
Osobné náklady 16 52213 506119 882186 4120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 746,001 0751 6422 2622 485
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00005,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 969 0261 060 6231 171 165927 2820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 246 595410 588-23 228-49 086180 358
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3150-0,0979-0,4498-0,1001-0,6771
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,13490,0964557,591,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,008635,910,3029
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,4110,370,00180,91270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,28310,27040,00030,56440,3779
Pohľadávky z obchodného styku 366 956295 624775 775707 909307 196
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,41-50,54-5,02-3,61-18,48
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,52-0,1248-1,000,78170,0678
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94860,92980,93220,87860,9481
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -12,88-18,08-27,1227,60132,00
Pridaná hodnota 122 501140 093215,00170 131151 402
Primárna platobná neschopnosť 8,093,591,511,310,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,31500,25461,98-0,6072-2,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,7520,7684,06261,1248,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,7520,7684,06261,1248,60
Služby 171 340179 194274 455193 719195 816
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 308 0947 172 7778 002 6058 490 21114 292 314
Spotreba materiálu… 126 359116 752192 397202 754286 900
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 328 2111 487 3711 369 318222 673
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 420 867520 613505 252961 762649 525
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 667,0084 57413 333390 4200,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000065 58671 06137 328
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 420 200436 039426 333500 281612 197
Účtovný cash flow 64 012-7 301-54 81674 7565 555
Úročený dlh 0,00001 328 2111 487 3711 369 318222 673
Úrokové krytie -3,03-0,5568-8,93-0,6857-1,69
Vlastné imanie -538 327-368 975-275 045270 242102 648
Všetky záväzky 6 932 7236 669 3687 460 3887 459 84313 550 006
Výnosy budúcich období krátkodobé 13 80010 3004 9282 0000,0000
Výsledok hospodárenia -66 584-133 798-434 918117 661-221 901
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -66 584-133 798-434 918117 661-221 901
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -169 561-93 930-545 286-164 088-220 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -93 930-545 286-164 088-6 421 83113 727
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -169 561-91 050-542 405-161 208-269 405
Zásoby 12 23621 5360,00004 64620 029
Záväzky 6 932 7236 669 3687 460 3887 459 84313 550 006
Záväzky z obchodného styku 2 969 0261 060 6231 171 165927 2820,0000
Zisk pred zdanením -169 561-91 050-542 405-161 208-269 405
Zmena EBIT 3,910,06687,440,0104-1,37
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 12535 17614 947186 326100 104