Trade Consulting, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 1884 6685 1485 6286 108
Bežná likvidita III. stupeň 0,00009,7310,7311,730,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11460,11460,10280,0932-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,0000-1,0000-1,00000,0000
Celkový dlh 0,0000480,00480,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 188-4 668-5 148-5 628-6 108
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 1884 6685 1485 6286 108
Čistý cash flow -480,00-480,00-480,00-480,006 108
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,000,0000
Cudzie zdroje -4 188-4 188-4 668-5 148-6 108
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Finančná páka 1,00001,111,101,091,0000
Finančné účty 4 1884 6685 1485 6286 108
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8972-0,9068-0,9147-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,89720,90680,91471,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Obežný majetok 4 1884 6685 1485 6286 108
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00009,7310,7311,730,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,738,739,7310,73-1,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00009,7310,7311,730,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 1884 6685 1485 6286 108
Účtovný cash flow -480,00-480,00-480,00-480,006 108
Vlastné imanie 4 1884 1884 6685 1486 108
Všetky záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,000,0000
Záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000