KORBA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 48 86549 36149 63750 46252 993
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000026,0026,0046,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,15-1,15-1,15-1,15-1,17
Celkové tržby 8,000,00000,00003 15130 462
Celkový dlh 384 059383 511381 448379 128372 835
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -100,00-144,00-126,00-607,00-127,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -128,000,00000,0000-2,800,1004
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 100,00144,00126,00607,00127,00
Čistý cash flow -44,0018,00-481,00480,00-149,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 024-1 379-2 184-7 8644 030
Čistý zisk -1 024-2 339-3 144-8 8243 059
Čistý zisk v minulom roku -2 359-3 144-8 8243 059-38 397
Cudzie zdroje 335 194334 150331 811328 666319 842
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,000011 418
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00006 432
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000080 594
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000011 418
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000565 977
EBIT v minulom roku -1 399-2 184-7 8644 030-38 184
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 024-1 379-2 184-7 8644 030
EBITDA -905,00-1 272-2 073-7 74527 111
EBITDA marža -113,130,00000,0000-2,460,8900
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -905,00-1 272-2 073-7 74527 111
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,6962-0,4396-0,12210,2389
Finančné účty 100,00144,00126,00607,00127,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,866,776,686,516,04
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,86-6,77-6,68-6,51-6,04
Hrubá marža -113,500,00000,0000-1,44-0,1518
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 024-1 379-2 184-7 86426 912
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 7,857,767,677,507,02
Krátkodobé pohľadávky 6 1066 5586 6266 9707 508
Krátkodobé záväzky 383 373382 825380 762378 442372 149
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00002 465
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000011,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000011,00213,00
Náklady na predaný tovar 908,00994,002 0224 5314 864
Neobežný majetok 42 65942 65942 65942 65942 659
Obežný majetok 6 2066 7026 9527 77710 288
Odpisy 0,00000,00000,00000,000022 882
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000011 441
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000011 441
Osobné náklady 0,00000,00000,00005 9766 510
Ostatné náklady na finančnú činnosť 119,00107,00111,00119,00199,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7,0055,00498,001 8977 695
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 024-2 339-3 144-8 82425 941
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-1,32-1,41
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -5,500,00000,00000,1523-0,0049
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-0,7582-0,7103
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-0,7582-0,1573
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-0,6208
Pohľadávky z obchodného styku 4 2294 2294 2294 2294 229
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7 61818 564-689,84684,72-2 147
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-13,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,867,777,687,517,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,15-1,15-1,15-1,15-1,17
Pridaná hodnota -908,00-994,00-2 022-4 531-4 624
Primárna platobná neschopnosť 0,00170,01300,11780,44861,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -424,37-301,50-184,01-48,9513,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -424,37-301,50-184,01-48,9513,75
Služby 0,000026,00763,001 0931 343
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 48 86549 36149 63750 46252 993
Spotreba materiálu… 908,00968,001 2593 4383 521
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000240,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000240,00
Účtovný cash flow -44,0018,00-481,00480,00-149,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000366,36
Vlastné imanie -335 194-334 150-331 811-328 666-319 842
Všetky záväzky 384 059383 511381 448379 128372 835
Výsledok hospodárenia -905,00-1 272-2 073-7 7454 229
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -905,00-1 272-2 073-7 7454 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 024-2 339-3 144-8 8243 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 359-3 144-8 8243 059-38 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 024-1 379-2 184-7 8644 019
Zásoby 0,00000,0000200,00200,002 653
Záväzky 384 059383 511381 448379 128372 835
Záväzky z obchodného styku 7,0055,00498,001 8977 695
Zisk pred zdanením -1 024-1 379-2 184-7 8644 019
Zmena EBIT 0,73200,63140,2777-1,95-0,1055