Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 147 314 110146 854 154149 559 158152 451 347153 436 388
Aktivácia 403 560386 2670,0000414 429400 194
Bankové úvery 3 203 0191 094 138200 000300 000400 000
Bežné bankové úvery 1 691 3241 094 138100 000100 000100 000
Časové rozlíšenie aktív 37 11538 90931 09839 53622 249
Časové rozlíšenie pasív 59 623 57562 186 07065 406 23268 044 15370 748 106
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4181-1,20-0,4467-0,21520,4661
Celkové tržby 10 008 82810 277 74511 472 3539 919 1278 711 241
Celkový dlh 9 036 6596 147 3545 870 7146 419 1355 231 614
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 726 5991 084 910-1 475 631-2 265 662-2 970 515
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 476 4209 2281 675 6312 565 6623 370 515
Čistý cash flow 467 192-1 666 403-890 031-804 8531 248 309
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 294 106248 52948 564548 615523 142
Čistý zisk 266 487258 017313 982550 796388 121
Čistý zisk v minulom roku 258 017313 982550 796388 121424 988
Cudzie zdroje -78 653 876-78 520 730-78 282 212-77 988 059-77 456 668
Daň z príjmov 11 831-13 153-269 189-7 936125 124
Daň z príjmov v minulom roku -13 153-269 189-7 936125 124162 350
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 831-13 153-269 189-7 936125 124
Dlhodobé bankové úvery 1 511 6950,0000100 000200 000300 000
Dlhodobý dlh 1 511 6950,0000100 000200 000300 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,2561,6366,3565,2028,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,7661,6066,2644,1314,88
Doba obratu aktív 8 1028 0908 2788 8399 278
Doba obratu pohľadávok 58,2561,6366,3565,2028,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,4676,19110,28216,84161,95
EBIT v minulom roku 248 52948 564548 615523 142596 752
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 294 106248 52948 564548 615523 142
EBITDA 14 262 80816 272 29515 423 58515 340 74013 337 909
EBITDA marža 1,431,581,341,551,53
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 262 80816 272 29515 423 58515 340 74013 337 909
Efektívna daňová sadzba 0,0425-0,0537-6,01-0,01460,2438
Finančná páka 1,871,871,911,951,98
Finančné účty 476 4209 2281 675 6312 565 6623 370 515
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5339-0,5347-0,5234-0,5116-0,5048
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53390,53470,52340,51160,5048
Hrubá marža 0,64590,64030,52120,65380,7021
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 569 34216 273 65715 454 55015 431 38013 361 923
Krátkodobé pohľadávky 1 059 0421 118 6811 198 7221 124 628477 410
Krátkodobé záväzky 1 117 5471 382 9821 992 4893 739 9472 678 339
Materiál 361,00417,00360,00488,00404,00
Nákladové úroky 15 7883 6653 7715 7559 897
Nákladové úroky v minulom roku 3 6653 7715 7559 8979 414
Náklady na predaný tovar 171 45844 708614 458-189 685-80 006
Neobežný majetok 145 739 202145 684 949146 653 347148 721 033149 565 810
Obežný majetok 1 537 7931 130 2962 874 7133 690 7783 848 329
Obrat obežného majetku 4,325,862,291,711,57
Odpisy 13 985 97516 018 40215 380 65014 803 61812 790 704
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 693 1518 221 7447 801 5107 264 8936 395 352
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 292 8247 796 6587 579 1407 538 7256 395 352
Osobné náklady 996 541968 600900 542953 812909 487
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 59410 3008 2293 4723 808
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 947 7071 184 6921 853 2091 950 560758 984
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 252 46216 276 41915 694 63215 354 41413 178 825
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,496,796,646,806,73
Pohľadávky z obchodného styku 1 050 2671 118 1781 197 165761 115246 082
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -168,3547,1287,9596,90-62,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 29,59-454,68-236,02-139,85126,13
Pridaná hodnota 6 465 0446 580 6725 979 9566 485 1356 116 548
Primárna platobná neschopnosť 0,90231,061,552,563,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,63360,37780,38060,41840,3922
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,63360,37780,38060,41840,3922
Služby 518 215370 852552 460181 000278 211
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 147 314 110146 854 154149 559 158152 451 347153 436 388
Spotreba materiálu… 56 80360 12361 99843 74441 977
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 203 0191 094 138200 000300 000400 000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 403 5600,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 793 5666 631 2116 614 0116 342 5066 050 452
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 157 0645 83119 59747 05613 910
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 636 5026 625 3806 594 4146 295 4506 036 542
Účtovný cash flow 467 192-1 666 403-890 031-804 8531 248 309
Úročený dlh 3 203 0191 094 138200 000300 000400 000
Úrokové krytie 18,6367,8112,8895,3352,86
Vlastné imanie 78 653 87678 520 73078 282 21277 988 05977 456 668
Všetky záväzky 9 036 6596 147 3545 870 7146 419 1355 231 614
Výnosy budúcich období dlhodobé 56 817 35858 952 35262 178 46664 883 84268 213 487
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 805 0683 232 1983 227 3593 160 2162 533 257
Výsledok hospodárenia 301 677258 91755 783549 322520 482
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 301 677258 91755 783549 322520 482
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 266 487258 017313 982550 796388 121
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 258 017313 982550 796388 121424 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 278 318244 86444 793542 860513 245
Zásoby 361,00417,00360,00488,00404,00
Záväzky 9 036 6596 147 3545 870 7146 419 1355 231 614
Záväzky z obchodného styku 947 7071 184 6921 853 2091 950 560758 984
Zisk pred zdanením 278 318244 86444 793542 860513 245
Zmena EBIT 1,185,120,08851,050,8766
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 132 220807,006 74934 85640 633
Účtovné závierky