AZOTER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201220112010
Aktíva 8 753 4018 615 4580,00000,00000,0000
Bankové úvery 1 104 9671 252 0010,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 422 746490 1880,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00003 8420,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 667 3360,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 1 357 718943 1770,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 187 9601 889 4130,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 100 0371 241 6320,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,35-0,00970,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 93010 3690,00000,00000,0000
Čistý cash flow -5 439-2 3910,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 788 33716 5600,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 833 992-9 1460,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -9 146-6 0520,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -4 898 105-6 726 0450,00000,00000,0000
Daň z príjmov 2 8802 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8800,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 682 221761 8130,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 762 4061 289 4060,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 682 221761 8130,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,44124,490,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 99,44124,490,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 2 3553 3340,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 304,53623,480,00000,00000,0000
Doba obratu zásob -711,570,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov -32 3200,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 228,35194,760,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -18 4750,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 16 56023 1550,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 788 33716 5600,00000,00000,0000
EBITDA 1 397 745600 6730,00000,00000,0000
EBITDA marža 1,030,63690,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 397 745600 6730,00000,00000,0000
Finančná páka 1,791,280,00000,00000,0000
Finančné účty 4 93010 3690,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5596-0,78070,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55960,78070,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,89080,55940,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 397 116600 0980,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 369 675321 6850,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 848 900503 2740,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,817326,320,00000,00000,0000
Materiál 12 85030 0000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 42 77522 8260,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 22 82626 3270,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 147 427415 6080,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -9 5870,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 7 597 7006 937 9560,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 155 7011 673 6600,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,170,56350,00000,00000,0000
Obrat zásob -0,51290,00000,00000,00000,0000
Odpisy 3 184 620583 5380,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 592 310291 7690,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 592 310291 7690,00000,00000,0000
Osobné náklady 106 239208 2440,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 295575,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 485 251290 6700,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 350 628574 3920,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -126,160,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,382,530,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,36750,66630,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 369 675321 6850,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 900,552 8130,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 1 209 458527 5690,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,310,90360,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,573,150,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,573,150,00000,00000,0000
Služby 41 50791 9430,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 753 4018 615 4580,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 115 507323 6650,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 104 9671 252 0010,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 357 718943 1770,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 356 885943 1770,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -5 439-2 3910,00000,00000,0000
Úročený dlh 1 104 9671 252 0010,00000,00000,0000
Úrokové krytie -41,810,72550,00000,00000,0000
Vlastné imanie 4 898 1056 726 0450,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 187 9601 889 4130,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 667 3360,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 786 04217 1350,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 786 04217 1350,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 833 992-9 1460,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 146-6 0520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 831 112-6 2660,00000,00000,0000
Zásoby 18 69052 2000,00000,00000,0000
Záväzky 2 187 9601 889 4130,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 485 251290 6700,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 831 112-6 2660,00000,00000,0000
Zmena EBIT -107,990,71520,00000,00000,0000