BARUMEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 538 381536 657564 540530 346459 926
Bankové úvery 25 4618 62716 7415 93445 330
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,151,141,161,03
Bežné bankové úvery 25 4618 62716 7415 93445 330
Časové rozlíšenie aktív 282,00152,000,0000152,0022,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000351,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,55310,7265-0,0958-0,9176-0,1432
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,565,966,074,8128,34
Celkové tržby 962 7741 035 7411 500 3631 109 5360,0000
Celkový dlh 475 501459 519484 637438 989443 911
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 62 906-27 768-62 856-59 07043 087
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 61636 39592 43884 7802 243
Čistý cash flow -34 779-56 0437 65883 8322 243
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 7092 09016 28049 892-5 740
Čistý zisk -15 206-2 7659 73236 521-9 030
Čistý zisk v minulom roku -2 7659 73236 52138 087837,00
Cudzie zdroje -62 880-77 138-79 903-91 357-15 664
Daň z príjmov 507,002 8804 43111 4310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8804 43111 43110 8980,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 507,002 8804 43111 4310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 158,40127,82111,33140,06191,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 111,35127,73111,33139,98191,76
Doba obratu aktív 208,97189,21137,34175,08194,00
Doba obratu pohľadávok 158,40127,82111,33140,06191,76
Doba obratu zásob 33,4848,220,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 162,29166,17115,57147,02171,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 159,52158,97110,70136,44168,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 133,72164,0790,18124,400,0000
EBIT v minulom roku 2 09016 28049 89251 8584 187
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 7092 09016 28049 892-5 740
EBITDA -15 98917 89930 62359 7335 703
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 98917 89930 62359 7335 703
Efektívna daňová sadzba -0,034525,040,31290,23840,0000
Finančná páka 8,566,967,075,8129,36
Finančné účty 1 61636 39592 43884 7802 243
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 18618 05929 67667 2043 779
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76340,84020,80610,77930,8666
Krátkodobé finančné výpomoci 39 0610,000012 84119 7760,0000
Krátkodobé pohľadávky 408 082362 527457 645424 259454 614
Krátkodobé záväzky 410 979450 892455 055413 279398 581
Krytie dlhovej služby -8,039,0614,4730,791,73
Nákladové úroky 1 9901 9752 1171 9403 290
Nákladové úroky v minulom roku 1 9752 1171 9402 8733 350
Náklady na predaný tovar 946 5011 010 8431 462 8801 039 550848 158
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 924 299990 4061 437 1501 026 054838 621
Neobežný majetok 43 6216 73314 45721 1553 047
Obežný majetok 494 478529 772550 083509 039456 857
Obrat aktív 1,751,932,662,081,88
Obrat neobežného majetku 21,56153,76103,7852,26283,99
Obrat obežného majetku 1,901,952,732,171,89
Obrat zásob 10,907,570,00000,00000,0000
Odpisy 16 25015 45613 39613 3964 893
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 1257 7286 6986 6984 893
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 1257 7286 6986 6980,0000
Osobné náklady 14 90912 81511 67211 7870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 659,00840,00947,00361,001 924
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 04412 69123 12849 917-4 137
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,430,52520,31140,17840,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,41211,903,215,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,19720,86301,502,623,51
Pohľadávky z obchodného styku 286 882362 282457 645424 026454 614
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86220,86851,141,161,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,811,38-10,43-1,09-6,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -17,48-28,383,6243,210,6818
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88320,85630,85850,82770,9652
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,565,966,074,8128,34
Pridaná hodnota -6 14424 39837 48366 07017 168
Primárna platobná neschopnosť 1,181,230,77580,82470,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2418-0,03580,12180,3998-0,5765
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,7425,6715,837,3577,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,7425,6715,837,3577,84
Služby 17 28412 95517 5088 6713 860
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 538 381536 657564 540530 346459 926
Spotreba materiálu… 4 9187 4828 2224 8255 677
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 64 5228 62729 58225 71045 330
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 962 7741 035 7411 500 3631 109 536865 326
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 22 417500,000,00003 9160,0000
Tržby z predaja tovaru 938 4741 035 2411 500 3631 105 620864 226
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 8830,00000,00000,00001 100
Účtovný cash flow -34 779-56 0437 65883 8322 243
Úročený dlh 64 5228 62729 58225 71045 330
Úrokové krytie -6,391,067,6925,72-1,74
Vlastné imanie 62 88077 13879 90391 35715 664
Všetky záväzky 475 501459 519484 637438 989443 911
Výsledok hospodárenia -13 2152 94317 22750 253-3 440
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 2152 94317 22750 253-3 440
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 206-2 7659 73236 521-9 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 7659 73236 52138 087837,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 699115,0014 16347 952-8 654
Zásoby 84 780130 8500,00000,00000,0000
Záväzky 475 501459 519484 637438 989443 911
Záväzky z obchodného styku 338 626445 190355 061349 7070,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 338 626445 190355 061349 7070,0000
Zisk pred zdanením -14 699115,0014 16347 952-8 654
Zmena EBIT -6,080,12840,32630,9621-1,37
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 3930,00000,00000,00004 250