Heineken Slovensko, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 81 470 80281 488 34278 714 96174 182 32672 298 978
Aktivácia 52 722123 9180,00000,00000,0000
Bankové úvery 283 37950 606323 39051 06917 345
Bežná likvidita III. stupeň 0,47890,66880,35760,63940,3679
Bežné bankové úvery 283 37950 606323 39051 06917 345
Časové rozlíšenie aktív 150 396109 039574 267244 060259 550
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000020 000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,202,674,804,374,78
Celkové tržby 128 633 076125 029 349120 510 673117 470 241109 387 593
Celkový dlh 55 994 41959 288 60965 133 52960 358 18859 765 187
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 276 183-2 779 640318 844-840 801-2 592 081
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 1962 830 2464 546891 8702 609 426
Čistý cash flow -2 823 0502 825 700-887 324-1 717 556-307 013
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 652 56822 570 11813 077 59513 435 63811 984 537
Čistý zisk 21 502 11318 223 2029 604 9019 847 6088 537 264
Čistý zisk v minulom roku 18 223 2029 604 9019 847 6088 537 2648 713 462
Cudzie zdroje -25 476 383-22 199 733-13 581 432-13 824 138-12 513 791
Daň z príjmov 4 015 0614 218 5873 334 8603 432 8963 283 632
Daň z príjmov v minulom roku 4 218 5873 334 8603 432 8963 283 6323 336 748
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 015 0614 218 5873 334 8603 432 8963 283 632
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,5140,3943,0934,9630,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,6034,9634,3828,3323,01
Doba obratu aktív 233,40239,15240,54232,87246,01
Doba obratu pohľadávok 34,5140,3943,0934,9630,47
Doba obratu zásob 199,77283,29490,38439,11409,88
Doba splácania záväzkov 1 2761 7634 7572 2483 526
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 107,2496,26174,8686,52159,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 1131 5392 6292 0031 965
EBIT v minulom roku 22 570 11813 077 59513 435 63811 984 53712 300 185
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 652 56822 570 11813 077 59513 435 63811 984 537
EBITDA 32 318 21032 662 58028 119 48128 409 42525 971 994
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 318 21032 662 58028 119 48128 409 42525 971 994
Finančná páka 3,203,675,805,375,78
Finančné účty 7 1962 830 2464 546891 8702 609 426
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 975 21333 672 94328 655 84729 313 80426 424 951
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45950,40250,72700,37150,6490
Krátkodobé pohľadávky 12 045 44113 760 69214 099 10911 136 0888 955 757
Krátkodobé záväzky 37 434 67532 797 78657 222 16127 562 20746 925 269
Krytie dlhovej služby 238,70254,52204,01183,13158,71
Materiál 2 764 7442 617 3753 094 3632 999 4553 192 264
Nákladové úroky 135 394128 329137 834155 134163 641
Nákladové úroky v minulom roku 128 329137 834155 134163 641249 975
Náklady na predaný tovar 86 231 87780 966 18181 123 67378 857 80073 696 307
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 704 2046 789 7324 390 3474 475 5854 857 422
Neobežný majetok 63 409 23459 518 68058 138 55356 526 05255 019 615
Obežný majetok 17 911 17221 860 62320 002 14117 412 21417 019 813
Obrat aktív 1,561,531,521,571,48
Obrat neobežného majetku 2,012,092,052,061,95
Obrat obežného majetku 7,115,695,976,686,30
Obrat zásob 1,831,290,74430,83120,8905
Odpisy 15 661 30015 276 19715 020 45215 072 89014 429 240
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 283 0027 750 9387 543 2497 512 0807 140 991
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 378 2987 525 2597 477 2037 560 8107 288 249
Osobné náklady 15 449 15215 568 23316 074 77714 693 23413 336 898
Ostatné náklady na finančnú činnosť 47 81939 95748 63064 06538 083
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 3640,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 547 60514 849 83015 797 22011 931 42611 660 595
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 163 41333 499 39924 625 35324 920 49822 966 504
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,83470,81900,69080,70970,6813
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,58250,46350,60850,28820,4727
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,866,358,758,376,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,672,772,392,552,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,401,241,261,21
Pohľadávky z obchodného styku 9 284 07311 913 50411 250 6739 024 1826 762 083
Pohotová likvidita II. stupeň 0,32350,50840,25510,44440,2518
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,02-7,8615,318,0540,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -20,8522,02-6,44-11,07-1,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68730,72760,82750,81360,8266
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,202,674,804,374,78
Pridaná hodnota 41 280 00043 085 36038 405 54737 458 65433 462 358
Primárna platobná neschopnosť 3,522,402,812,723,87
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,84400,82090,70720,71230,6822
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,731,822,322,122,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,731,822,322,122,30
Služby 30 284 91128 584 67530 614 21430 481 39230 051 520
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 81 470 80281 488 34278 714 96174 182 32672 298 978
Spotreba materiálu… 45 653 00345 575 47146 427 94543 969 42939 446 284
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 283 37950 606323 39051 06917 345
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 52 7220,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 127 759 223124 893 535119 734 685116 758 579107 773 058
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000258 024
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 352 411524 478292 498484 222245 520
Tržby z predaja tovaru 21 776 51516 438 57113 416 24411 370 34711 888 734
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 105 630 297107 930 486106 025 943104 904 01095 380 780
Účtovný cash flow -2 823 0502 825 700-887 324-1 717 556-307 013
Úročený dlh 283 37950 606323 39051 06917 345
Úrokové krytie 189,47175,8894,8886,6173,24
Vlastné imanie 25 476 38322 199 73313 581 43213 824 13812 513 791
Všetky záväzky 55 994 41959 288 60965 133 52960 358 18859 765 187
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,83470,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 16 698 83217 686 69513 121 10813 496 57011 602 652
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 698 83217 686 69513 121 10813 496 57011 602 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 502 11318 223 2029 604 9019 847 6088 537 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 223 2029 604 9019 847 6088 537 2648 713 462
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 517 17422 441 78912 939 76113 280 50411 820 896
Zásoby 5 858 5355 269 6855 898 4865 384 2565 454 630
Záväzky 55 994 41959 288 60965 133 52960 358 18859 765 187
Záväzky z obchodného styku 32 650 72028 636 18031 620 46424 564 81826 146 875
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 14 103 11513 786 35015 823 24412 633 39214 486 280
Zisk pred zdanením 25 517 17422 441 78912 939 76113 280 50411 820 896
Zmena EBIT 1,141,730,97341,120,9743
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 357 519-140 221308 83368 606658 919
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 357 519-140 221308 83368 606658 919
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 310 489224 166270 419324 187185 622
Účtovné závierky