CON-TRAND, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 33 27242 1520,00000,00000,0000
Aktivácia 0,0000-14 0710,00000,00000,0000
Bankové úvery 20 0480,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,570,82310,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 20 0480,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 101,00129,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1499-5,370,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,260,26840,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,4421,460,00000,00000,0000
Celkové tržby 23 8200,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 23 61140 2750,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 525-10 0840,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 52310 0840,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1 44810 0840,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 8987 2620,00000,00000,0000
Čistý zisk 4 5557 2610,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 22926 8480,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -9 661-1 8770,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 6880,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 963,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6880,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 67222,380,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 5245,610,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 2 16990,940,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 67222,380,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000084,840,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 74,7681,050,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 46426 8480,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 8987 2620,00000,00000,0000
EBITDA -5 05914 2190,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 05914 2190,00000,00000,0000
Finančná páka 3,4422,460,00000,00000,0000
Finančné účty 7 52310 0840,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 57913 5560,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03450,89120,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 25 64810 3750,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 14737 5670,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -3,0614 2190,00000,00000,0000
Materiál 0,00005 2030,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 6551,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 2720,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 669198 7550,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,000011 2310,00000,00000,0000
Obežný majetok 33 17130 7920,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,16834,010,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000015,060,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,16885,490,00000,00000,0000
Odpisy 936,005 6180,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 468,005 6180,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 468,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 562,00663,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -1 4790,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 49112 8790,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,15333,870,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,24591,580,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,14-5,260,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 23 3782 5990,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,570,54800,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,67-0,18610,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,874910 0840,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,60250,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70960,95550,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,4421,460,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -1 069-29 5750,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47153,870,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,672,830,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,672,830,00000,00000,0000
Služby 4 67126 0750,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 27242 1520,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 618,00135 5490,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 0480,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 200169 1800,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 6000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 600169 1800,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 44810 0840,00000,00000,0000
Úročený dlh 20 0480,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 4,777 2620,00000,00000,0000
Vlastné imanie 9 6611 8770,00000,00000,0000
Všetky záväzky 23 61140 2750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 8 4608 6010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 4608 6010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 5557 2610,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 22926 8480,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 2437 9370,00000,00000,0000
Zásoby 0,000010 3330,00000,00000,0000
Záväzky 23 61140 2750,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku -1 4790,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 2437 9370,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,450,27050,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 380-23 0600,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 380-23 0600,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 1450,00000,00000,00000,0000