ISTROKAPITAL, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 241 466 860235 828 6963 550 4535 951 7939 905 716
Bankové úvery 0,00000,00000,00002 532 692518 664
Bežná likvidita III. stupeň 5,1377,770,38780,51222,66
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000518 664518 664
Časové rozlíšenie aktív 30 952 70736 553 059164 400198 095242 609
Časové rozlíšenie pasív 11 73225 046924,00479,00337 023
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 242,33168,733,882,700,8415
Celkové tržby 1 791 716886 0495 795 0761 005 8770,0000
Celkový dlh 240 462 835234 414 3462 822 1104 344 8894 372 585
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 230 608 867230 543 020-38 1192 422 976484 868
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2235-1,01-0,1516-2,090,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 318 402380 34438 119109 71633 796
Čistý cash flow -61 942342 225-71 59787 17333 796
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 255 925-624 657-816 838-2 040 151960 112
Čistý zisk -400 380-898 233-878 690-2 101 960751 386
Čistý zisk v minulom roku -898 233-878 690-2 101 960-1 489 501564 603
Cudzie zdroje -992 293-1 389 304-727 419-1 606 425-5 196 108
Daň z príjmov -8 320660,00-101 736-67 8100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 660,00-101 736-67 81067 7970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -8 320660,00-101 736-67 8100,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00002 014 0280,0000
Dlhodobé pohľadávky 103 932 85256 923 1876 284134,0093 313
Dlhodobý dlh 230 857 000230 857 0000,00002 014 0280,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 68421 152113,4172,88721,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4 68021 135113,4157,8298,34
Doba obratu aktív 95 28897 7761 2452 1712 082
Doba obratu pohľadávok 45 69844 753115,6172,93740,72
Doba splácania záväzkov 0,00000,000011 1620,0000183,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 289431,00475,35201,79113,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00003 6090,00000,0000
EBIT v minulom roku -624 657-816 838-2 040 151-1 280 599828 534
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 255 925-624 657-816 838-2 040 151960 112
EBITDA -870 901-820 897-637 016-851 3382 474 364
EBITDA marža -0,4861-0,9265-0,1099-0,84640,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -870 901-820 897-637 016-851 3382 474 364
Finančná páka 243,34169,754,883,701,91
Finančné účty 318 402380 34438 119109 71633 796
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0041-0,0059-0,2049-0,2699-0,5246
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00410,00590,20490,26990,5246
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 844 437-888 9578 391 539-850 7472 469 426
Krátkodobé finančné výpomoci 70 26966 3640,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 869 41351 017 120323 319199 8213 430 486
Krátkodobé záväzky 8 335 6431 039 5431 355 155553 286540 328
Krytie dlhovej služby -0,1537-3,01-3,89-6,574,54
Nákladové úroky 5 664 625272 916163 588129 619208 726
Nákladové úroky v minulom roku 272 916163 588129 619141 105263 931
Náklady na predaný tovar 1 075 177885 7021 199 9521 393 9191 072 301
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000044 3140,00000,0000
Neobežný majetok 94 388 77890 954 9863 018 3315 402 3366 105 512
Obežný majetok 116 125 375108 320 651367 722351 3623 557 595
Obrat obežného majetku 0,00800,00812,832,850,4881
Odpisy 483 318390 586883 5581 194 688431 859
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 241 659195 293441 779597 344431 859
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 241 659195 293441 779597 3440,0000
Osobné náklady 944 919988 5431 132 5971 044 2840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 20475 964867,003 6094 938
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 086 619955 857438 103206 6580,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 82 938-507 6474 868-907 2721 183 245
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0017-0,0039-1,21-0,50780,1315
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -6,29-184,91-7,11-2,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-3,600,00000,6193
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1052-0,0039-0,0791-0,17561,54
Pohľadávky z obchodného styku 11 859 09050 975 471323 319158 542467 825
Pohotová likvidita II. stupeň 5,1377,770,38780,47332,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,02-4,0610,16-18,43-153,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,01091,25-0,43770,67250,1619
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99580,99400,79490,73000,4414
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 242,33168,733,882,700,8415
Pridaná hodnota -150 244-5 346-159 384-393 118664 092
Primárna platobná neschopnosť 0,68190,01881,361,300,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,4035-0,6465-1,21-1,310,1446
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -276,11-285,56-4,43-5,101,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -276,11-285,56-4,43-5,101,77
Služby 887 787753 8531 032 4991 198 430899 483
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 241 466 860235 828 6963 550 4535 951 7939 905 716
Spotreba materiálu… 192 099131 849123 139195 489172 818
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 230 927 269230 923 3640,00002 532 692518 664
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 783 204884 3085 555 2791 002 9011 736 393
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 858 2713 9524 514 7112 1000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000044 4080,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 924 933880 356996 1601 000 8011 736 393
Účtovný cash flow -61 942342 225-71 59787 17333 796
Úročený dlh 230 927 269230 923 3640,00002 532 692518 664
Úrokové krytie 0,9279-2,29-4,99-15,744,60
Vlastné imanie 992 2931 389 304727 4191 606 4255 196 108
Všetky záväzky 240 462 835234 414 3462 822 1104 344 8894 372 585
Vydané dlhopisy 230 857 000230 857 0000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000336 368
Výsledok hospodárenia -1 218 718-1 356 786-818 415-2 045 8721 084 181
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 218 718-1 356 786-818 415-2 045 8721 084 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -400 380-898 233-878 690-2 101 960751 386
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -898 233-878 690-2 101 960-1 489 501564 603
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -408 700-897 573-980 426-2 169 770972 220
Zásoby 4 7080,00000,000041 6910,0000
Záväzky 240 462 835234 414 3462 822 1104 344 8894 372 585
Záväzky z obchodného styku 8 086 619955 857438 103206 6580,0000
Zisk pred zdanením -408 700-897 573-980 426-2 169 770972 220
Zmena EBIT -8,410,76470,40041,591,16
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 4 7090,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4 7090,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 722 770149 2553 812 5521 946958 324
Účtovné závierky