Borealis L.A.T Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 069 0172 259 3952 039 8141 472 5231 490 892
Bežná likvidita III. stupeň 0,29770,25240,620718,857,53
Časové rozlíšenie aktív 1 5301 5971 5812 4071 586
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000224,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0277-0,16180,2475-1,220,4784
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,45530,68760,51630,13470,2152
Celkové tržby 835 036803 882792 356757 318675 242
Celkový dlh 647 348920 571694 586174 818264 008
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -84 497-99 138-226 818-86 623-155 423
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 84 49799 138226 81886 623155 423
Čistý cash flow -14 641-127 680140 195-68 80067 421
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 92 49711 29164 68792 89339 830
Čistý zisk 82 845-6 40349 93072 40730 362
Čistý zisk v minulom roku -6 40349 93072 40730 36283 283
Cudzie zdroje -1 421 669-1 338 824-1 345 228-1 297 705-1 226 660
Daň z príjmov 9 08917 21214 75120 4869 468
Daň z príjmov v minulom roku 17 21214 75120 4869 46823 379
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 08917 21214 75120 4869 468
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,1844,7157,35478,43489,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,7834,4749,9436,2442,19
Doba obratu aktív 905,061 026949,74723,04806,25
Doba obratu pohľadávok 31,1844,7157,35478,43489,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 231,15358,44263,7227,7076,21
EBIT v minulom roku 11 29164 68792 89339 830106 662
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 92 49711 29164 68792 89339 830
EBITDA 394 139177 331162 195207 085153 743
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 394 139177 331162 195207 085153 743
Efektívna daňová sadzba 0,09891,590,22810,22050,2377
Finančná páka 1,461,691,521,131,22
Finančné účty 84 49799 138226 81886 623155 423
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6871-0,5926-0,6595-0,8813-0,8228
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68710,59260,65950,88130,8228
Hrubá marža 0,83070,74240,77840,76940,7547
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 393 773177 087178 770234 256153 514
Krátkodobé pohľadávky 71 29098 435123 166974 355905 562
Krátkodobé záväzky 528 416789 065566 40456 416140 933
Krytie dlhovej služby 700,07367,9127 0330,0000686,35
Nákladové úroky 563,00482,006,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 482,006,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 140 749206 711167 162160 649165 354
Neobežný majetok 1 911 7002 060 2251 688 249409 138428 321
Obežný majetok 155 787197 573349 9841 060 9781 060 985
Obrat aktív 0,40330,35560,38430,50480,4527
Obrat neobežného majetku 0,43650,39000,46431,821,58
Obrat obežného majetku 5,364,072,240,70060,6361
Odpisy 301 276164 846103 794127 668113 692
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 150 63882 42351 89763 83456 846
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 150 63882 42351 89763 83456 846
Osobné náklady 437 874494 340497 187429 375403 433
Ostatné náklady na finančnú činnosť 366,00610,00259,00229,00229,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 65153 661167 41113 599107 565
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 384 121158 443153 724200 075144 054
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63120,82830,80610,73690,7917
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,581,211,241,361,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93850,90541,031,050,9854
Pohľadávky z obchodného styku 65 78975 879107 25373 80778 024
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29770,25240,620718,857,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 97,1010,49-9,6018,86-18,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -26,01-264,9023 3660,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,45530,68760,51630,13470,2152
Pridaná hodnota 693 663596 796616 769582 697509 590
Primárna platobná neschopnosť 0,19690,74151,570,21771,40
Rýchla likvidita I. stupeň 0,15990,12560,40051,541,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,645,194,280,84421,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,645,194,280,84421,72
Služby 101 936167 179123 359122 193123 267
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 069 0172 259 3952 039 8141 472 5231 490 892
Spotreba materiálu… 38 81339 53243 80338 45642 087
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 834 412803 690792 348757 046674 944
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000183,008 41713 7000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 834 412803 507783 931743 346674 944
Účtovný cash flow -14 641-127 680140 195-68 80067 421
Úrokové krytie 164,2923,4310 7810,00000,0000
Vlastné imanie 1 421 6691 338 8241 345 2281 297 7051 226 660
Všetky záväzky 647 348920 571694 586174 818264 008
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000224,00
Výsledok hospodárenia 92 86311 90164 94693 11740 051
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 92 86311 90164 94693 11740 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 82 845-6 40349 93072 40730 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 40349 93072 40730 36283 283
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 91 93410 80964 68192 89339 830
Záväzky 647 348920 571694 586174 818264 008
Záväzky z obchodného styku 12 95456 263168 64716 071109 514
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 3032 6021 2362 4721 949
Zisk pred zdanením 91 93410 80964 68192 89339 830
Zmena EBIT 8,190,17450,69642,330,3734
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000767,001 8720,00000,0000