Trislane s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 2 6065 6136 7690,00000,0000
Bankové úvery 21,003,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 21,003,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,09-1,24-1,130,00000,0000
Celkové tržby 13 28017 7020,00000,00000,0000
Celkový dlh 32 19129 10559 3970,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -641,00-950,00-311,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 662,00953,00311,000,00000,0000
Čistý cash flow -291,00-2 986311,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 133521,00-14 0810,00000,0000
Čistý zisk -6 093-440,00-14 0810,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -440,00-12 918-11 8930,00000,0000
Cudzie zdroje 29 58523 49252 6280,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,6820,009,700,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,681,039,700,00000,0000
Doba obratu aktív 74,24165,09166,990,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 2,6820,009,700,00000,0000
Doba obratu zásob 56,54152,74146,020,00000,0000
Doba splácania záväzkov 983,171 117801,210,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 916,42855,941 4650,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 109,47166,520,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 521,00-11 958-11 8930,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 133521,00-14 0810,00000,0000
EBITDA -5 045613,00-13 9890,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 045613,00-13 9890,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,18701,850,00000,00000,0000
Finančné účty 662,00953,00311,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 11,354,197,770,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -11,35-4,19-7,770,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 133521,00-14 0810,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 12,345,188,770,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 94,00680,00393,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 32 17029 10259 3970,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000613,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 14 54515 05327 0590,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 9439 51115 1600,00000,0000
Obežný majetok 2 6065 6136 7690,00000,0000
Obrat aktív 4,922,212,190,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,922,212,190,00000,0000
Obrat zásob 6,462,392,500,00000,0000
Osobné náklady 3 6391 4640,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0092,0092,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 5824 3390,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 093-440,00-14 0810,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -1,970,0928-2,080,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,970,0928-2,080,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,10-0,55390,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,4760-1,810,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4760-1,810,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 94,0035,00393,000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -101,67-7,87169,220,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-2 9860,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 12,355,198,770,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,09-1,24-1,130,00000,0000
Pridaná hodnota -1 732-2 643-12 2640,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 38,11123,970,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -2,34-0,0784-2,080,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,3847,48-4,250,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,3847,48-4,250,00000,0000
Služby 2 4335 38311 4340,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 6065 6136 7690,00000,0000
Spotreba materiálu… 169,00159,00465,000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 21,003,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 81312 41014 7950,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 12 81312 41014 7950,00000,0000
Účtovný cash flow -291,00-2 986311,000,00000,0000
Úročený dlh 21,003,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000521,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -29 585-23 492-52 6280,00000,0000
Všetky záväzky 32 19129 10559 3970,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 045613,00-13 9890,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 045613,00-13 9890,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 093-440,00-14 0810,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -440,00-12 918-11 8930,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 133520,00-14 0810,00000,0000
Zásoby 1 8503 9806 0650,00000,0000
Záväzky 32 19129 10559 3970,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 3 5824 3390,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -5 133520,00-14 0810,00000,0000
Zmena EBIT -9,85-0,04361,180,00000,0000