2Mi šport plus, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 83,0083,0083,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00-1,000,00000,0000
Celkový dlh 47 99547 59547 1150,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22,00-22,00-22,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22,0022,0022,000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00000,00002,000,00000,0000
Čistý zisk -400,00-480,00-480,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 47 91247 51247 0320,00000,0000
Daň z príjmov 400,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 400,00480,00480,000,00000,0000
Finančné účty 22,0022,0022,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 577,25572,43566,650,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -577,25-572,43-566,650,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 578,25573,43567,650,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 61,0061,0061,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 47 99547 59547 1150,00000,0000
Obežný majetok 83,0083,0083,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 14222 14222 1420,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -400,00-480,00-480,000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7,007,007,000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,000023 5160,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 578,25573,43567,650,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00-1,000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 3 1633 1633 1630,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -4,82-5,78-5,780,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83,0083,0083,000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00000,00002,000,00000,0000
Vlastné imanie -47 912-47 512-47 0320,00000,0000
Všetky záväzky 47 99547 59547 1150,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -400,00-480,00-480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,000,00000,00000,0000
Záväzky 47 99547 59547 1150,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 22 14222 14222 1420,00000,0000