Volamar s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 588,00588,00-1 874-1 874-1 874
Bankové úvery 2 4622 4620,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 2 4622 4620,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 492,00492,00492,00492,00492,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,22060,00000,0000-0,7154
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,01-1,01-0,7785-0,7681-2,34
Celkový dlh 11 25711 2578 3157 8356 875
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 4362 4362 4362 4362 436
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 358,00358,00-2 104-2 104-2 104
Čistý cash flow 0,00002 4620,00000,0000-2 104
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-960,000,00000,0000
Cudzie zdroje 11 16111 16110 68110 2012 941
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00960,000,0000
Finančná páka -0,0527-0,05270,17550,18370,6372
Finančné účty 358,00358,00-2 104-2 104-2 104
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 18,9818,98-5,70-5,44-1,57
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -18,98-18,985,705,441,57
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 14,3314,33-4,24-3,98-3,47
Krátkodobé finančné výpomoci 332,00332,00332,00332,00332,00
Krátkodobé pohľadávky 230,00230,00230,00230,00230,00
Krátkodobé záväzky 8 4248 4247 9447 4646 504
Obežný majetok 588,00588,00-1 874-1 874-1 874
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 3984 3984 3984 3980,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60880,60881,121,121,12
Pohľadávky z obchodného styku 230,00230,00230,00230,00230,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00004,530,00000,0000-1,40
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 4,754,75-0,1772-0,1772-0,1772
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 19,1419,14-4,44-4,18-3,67
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,01-1,01-0,7785-0,7681-2,34
Primárna platobná neschopnosť 19,1219,1219,1219,120,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,81630,25610,51230,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 588,00588,00-1 874-1 874-1 874
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 7942 794332,00332,00332,00
Účtovný cash flow 0,00002 4620,00000,0000-2 104
Úročený dlh 2 7942 794332,00332,00332,00
Vlastné imanie -11 161-11 161-10 681-10 201-2 941
Všetky záväzky 11 25711 2578 3157 8356 875
Výnosy budúcich období dlhodobé 492,00492,00492,00492,00492,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-960,000,00000,0000
Záväzky 11 25711 2578 3157 8356 875
Záväzky z obchodného styku 4 3984 3984 3984 3980,0000