1. KOŠICKÁ DRAŽOBNÁ s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 74,0074,0094,0013 9280,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00006,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00-1,00-1,320,0000
Celkové tržby 0,00000,00003 0680,00000,0000
Celkový dlh 35 80335 80344 27657 6260,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 254,00254,00234,00461,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74,0074,0094,00555,000,0000
Čistý cash flow 0,0000-20,00-461,00555,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-53,00-484,001 4600,0000
Čistý zisk 0,0000-53,00-484,001 0940,0000
Čistý zisk v minulom roku -53,00-484,001 094-30 6620,0000
Cudzie zdroje 35 72935 72944 18243 6980,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00001 1490,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00001 1400,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000046,051 1970,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00001 1490,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00006 2640,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000021 5114 7390,0000
EBIT v minulom roku -53,00-484,001 460-28 6720,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-53,00-484,001 4600,0000
EBITDA 0,0000-3,00-181,0084 2450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-3,00-181,0084 2450,0000
Finančné účty 74,0074,0094,00555,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 482,82482,82470,023,140,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -482,82-482,82-470,02-3,140,0000
Hrubá marža 0,00000,0000-0,65520,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-53,00-484,0084 0990,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 478,81478,81467,073,960,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 328,00328,00328,001 0160,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,000013 3670,0000
Krátkodobé záväzky 35 43235 43243 90555 1390,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000230,180,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000366,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000366,001 9900,0000
Náklady na predaný tovar 0,00003,002 7553 2130,0000
Obežný majetok 74,0074,0094,0013 9220,0000
Obrat aktív 0,00000,00007,930,30490,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00007,930,30510,0000
Odpisy 0,00000,00000,00001 7760,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 7760,0000
Osobné náklady 0,00000,0000-191,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000050,00303,00146,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 33 90833 90842 4360,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-53,00-484,002 8700,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,7162-5,150,10480,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,7162-5,150,10480,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,03980,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000010,520,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,000010,520,58220,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0000-0,61880,13070,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000013 2680,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1 786-95,8478,740,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00001,520,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 4,434,433,490,07290,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 483,82483,82471,024,140,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00-1,00-1,320,0000
Pridaná hodnota 0,0000-3,00-2 0101 0340,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,7162-5,150,07850,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-11 934-244,620,68400,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-11 934-244,620,68400,0000
Služby 0,00003,002 7262 6570,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74,0074,0094,0013 9280,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,000029,00556,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 328,00328,00328,001 0160,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000745,004 2470,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000745,004 2470,0000
Účtovný cash flow 0,0000-20,00-461,00555,000,0000
Úročený dlh 328,00328,00328,001 0160,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00003,990,0000
Vlastné imanie -35 729-35 729-44 182-43 6980,0000
Všetky záväzky 35 80335 80344 27657 6260,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-3,00-181,001 6050,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-3,00-181,001 6050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-53,00-484,001 0940,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -53,00-484,001 094-30 6620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-53,00-484,001 0940,0000
Záväzky 35 80335 80344 27657 6260,0000
Záväzky z obchodného styku 33 90833 90842 4360,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-53,00-484,001 0940,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000080 8640,0000