1. PATRIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 619 924555 936512 343471 165433 610
Bežná likvidita III. stupeň 0,03830,02150,00481,881,60
Časové rozlíšenie aktív 206,00205,00205,00207,00207,00
Časové rozlíšenie pasív 6 4374 4434 4424 4434 443
Celkové tržby 93 54264 38064 38063 83563 093
Celkový dlh 170 558157 714144 043131 070122 534
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 776-3 281-159,00-145,00-313,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,56880,46480,43810,45460,4028
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 5763 281159,00145,00313,00
Čistý cash flow 3 2953 12214,00-168,00-865,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 67 36837 88635 70337 23833 054
Čistý zisk 53 20729 92228 20529 01925 414
Čistý zisk v minulom roku 29 92228 20529 01925 41419 049
Cudzie zdroje -442 929-393 779-363 858-335 652-306 633
Daň z príjmov 14 1617 9647 4988 2197 640
Daň z príjmov v minulom roku 7 9647 4988 2197 6405 373
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 1617 9647 4988 2197 640
Dlhodobé pohľadávky 438 035360 792307 4810,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001,971 4531 188
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00001 4531 188
Doba obratu aktív 2 4193 1522 9052 6942 546
Doba obratu pohľadávok 1 7092 0451 7451 4531 188
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 681,90894,15816,65749,44719,44
EBIT v minulom roku 37 88635 70337 23833 05424 422
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 67 36837 88635 70337 23833 054
EBITDA 92 43262 94760 77065 69565 291
EBITDA marža 0,98810,97770,94391,031,03
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 92 43262 94760 77065 69565 291
Finančná páka 1,401,411,411,401,41
Finančné účty 6 5763 281159,00145,00313,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7145-0,7083-0,7102-0,7124-0,7072
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71450,70830,71020,71240,7072
Hrubá marža 0,87370,80270,77350,81830,7832
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 92 35462 87260 68965 60265 198
Krátkodobé finančné výpomoci -4 2000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000347,00254 170202 264
Krátkodobé záväzky 174 758157 714144 043131 070122 534
Krytie dlhovej služby 14,3614,1713,6814,7914,70
Náklady na predaný tovar 11 81312 70514 58211 59612 751
Neobežný majetok 175 107191 658204 151216 643230 826
Obežný majetok 444 611364 073307 987254 315202 577
Obrat neobežného majetku 0,53420,33590,31540,29470,2693
Odpisy 24 98624 98624 98628 36432 144
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 49312 49312 49314 18216 072
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 49312 49312 49314 18216 072
Ostatné náklady na finančnú činnosť 78,0075,0081,0093,0093,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 78 19354 90853 19157 38357 558
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,272,071,991,841,54
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000254 170202 264
Pohotová likvidita II. stupeň 0,03830,02150,00481,881,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -134,42-126,13-25 9901 998354,49
Pridaná hodnota 81 72951 67549 79852 23949 415
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,852,512,372,001,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,852,512,372,001,88
Služby 11 81312 70514 58211 59612 751
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 619 924555 936512 343471 165433 610
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -4 2000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 93 54264 38064 38063 83562 166
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 93 54264 38064 38063 83562 166
Účtovný cash flow 3 2953 12214,00-168,00-865,00
Úročený dlh -4 2000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 442 929393 779363 858335 652306 633
Všetky záväzky 170 558157 714144 043131 070122 534
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 4374 4434 4424 4434 443
Výsledok hospodárenia 67 44637 96135 78437 33133 147
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 67 44637 96135 78437 33133 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 53 20729 92228 20529 01925 414
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 92228 20529 01925 41419 049
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 67 36837 88635 70337 23833 054
Záväzky 170 558157 714144 043131 070122 534
Zisk pred zdanením 67 36837 88635 70337 23833 054
Zmena EBIT 1,781,060,95881,131,35