NATREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 38 24725 6940,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,200,82790,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,03-4,780,00000,00000,0000
Celkový dlh 31 90532 4900,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-1 0390,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 0390,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00001 0390,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-14 0990,00000,00000,0000
Čistý zisk -960,00-14 0990,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -962,00-33 1310,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 3426 7960,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00004 0760,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00004 2470,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00004 0760,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00005 4750,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00005 1300,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -2,00-33 1310,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-14 0990,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-10 9610,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-10 9610,00000,00000,0000
Finančná páka 6,03-3,780,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00001 0390,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-11 0490,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83421,210,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 38 24724 6550,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 31 90531 0340,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 9850,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00002 0690,00000,00000,0000
Obežný majetok 38 24725 6940,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000088,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -960,00-14 0990,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,15142,070,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,54870,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,54870,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00002,640,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,200,82790,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00006,540,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83421,260,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,03-4,780,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000139,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0251-0,54870,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,15142,070,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-2,960,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-2,960,00000,00000,0000
Služby 0,0000954,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 24725 6940,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00001 1150,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00002 2080,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 2080,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00001 0390,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 342-6 7960,00000,00000,0000
Všetky záväzky 31 90532 4900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-14 0110,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-14 0110,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -960,00-14 0990,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -962,00-33 1310,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-14 0990,00000,00000,0000
Záväzky 31 90532 4900,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 29 9850,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-14 0990,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 0500,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Leasing spojený s financovaním
Výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby
Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Výroba výrobkov z plastov a plastických hmôt
Výroba píliarska, impregnovanie dreva
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Výstavnícka činnosť
Zásielkový predaj
Prenájom a leasing hnuteľných vecí
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Výroba drevárska, výroba jednoduchých výrobkov z dreva
Skladovanie neverejné
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
Prenájom výherných a nevýherných hracích automatov
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá spojené s..
Čistenie budov a upratovacie práce
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Komisionálny nákup a predaj tovaru
Organizovanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských, kultúrnych a športových..
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Donášková služba
Faktoring a forfaiting
Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby
Prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce
Sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti obchodu a výroby
Predaj nealkoholických nápojov a fľašového piva na verejných priestranstvách
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania a v oblasti obchodu..
Reklamná a propagačná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..