Euro Fit real spoločnosť s ručením obmedzeným, v skratke Euro Fit real s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 3626 6417 2725 6094 320
Bežná likvidita III. stupeň 159,05166,0314,0110,817,46
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7691-1,01-1,08-0,2532-0,4034
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 121,55166,0314,012,482,61
Celkové tržby 2 9003 0006 4804 9803 435
Celkový dlh 40,0040,00519,00519,00579,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 862-6 641-7 272-5 609-4 320
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 8626 6417 2725 6094 320
Čistý cash flow 4 8626 6417 2721 2891 509
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -279,00-152,002 1431 8281 960
Čistý zisk -279,00-152,001 6631 3481 480
Čistý zisk v minulom roku -152,001 6631 3481 480-70,00
Cudzie zdroje -6 322-6 601-6 753-5 090-3 741
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 188,790,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 800,73807,99409,61411,10459,04
Doba obratu pohľadávok 188,790,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,034,8729,2338,0461,52
EBIT v minulom roku -152,002 1431 8281 960410,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -279,00-152,002 1431 8281 960
EBITDA -279,00-152,002 1431 8281 960
EBITDA marža -0,0962-0,05070,33070,36710,5706
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -279,00-152,002 1431 8281 960
Finančná páka 1,011,011,081,101,15
Finančné účty 4 8626 6417 2725 6094 320
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9937-0,9940-0,9286-0,9075-0,8660
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99370,99400,92860,90750,8660
Hrubá marža 0,08790,12730,41310,47430,7261
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -279,00-152,002 1431 8281 960
Krátkodobé pohľadávky 1 5000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 40,0040,00519,00519,00579,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 99,0090,0090,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 6452 6183 8032 618941,00
Obežný majetok 6 3626 6417 2725 6094 320
Obrat aktív 0,45580,45170,89110,88790,7951
Obrat obežného majetku 0,45580,45170,89110,88790,7951
Osobné náklady 534,00534,00534,00534,00534,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -279,00-152,001 6631 3481 480
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0441-0,02300,31730,35910,5239
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76421,00001,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,091,400,19950,22610,2141
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,682,211,120,25880,4393
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,47750,71545,014,424,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47750,71545,014,424,67
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,682,211,120,25880,4393
Pohotová likvidita II. stupeň 159,05166,0314,0110,817,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,30-0,9940-0,9286-3,95-2,48
Pridaná hodnota 255,00382,002 6772 3622 494
Rýchla likvidita I. stupeň 121,55166,0314,0110,817,46
Služby 2 6452 6183 8032 618941,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 3626 6417 2725 6094 320
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 9003 0006 4804 9803 435
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 9003 0006 4804 9803 435
Účtovný cash flow 4 8626 6417 2721 2891 509
Vlastné imanie 6 3226 6016 7535 0903 741
Všetky záväzky 40,0040,00519,00519,00579,00
Výsledok hospodárenia -279,00-152,002 1431 8281 960
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -279,00-152,002 1431 8281 960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -279,00-152,001 6631 3481 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -152,001 6631 3481 480-70,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -279,00-152,002 1431 8281 960
Záväzky 40,0040,00519,00519,00579,00
Záväzky z obchodného styku 99,0090,0090,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -279,00-152,002 1431 8281 960
Zmena EBIT 1,84-0,07091,170,93274,78
Účtovné závierky