Entomological Problems s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 295,00294,00774,001 2541 734
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00001,612,613,61
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-2,63-1,62-1,38
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00001,612,613,61
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00001,630,62020,3828
Celkový dlh 0,00000,0000480,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -295,00-294,00-774,00-1 254-1 734
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 295,00294,00774,001 2541 734
Čistý cash flow 295,00294,00774,001 2541 734
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Cudzie zdroje -295,00-294,00-294,00-774,00-1 254
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Finančná páka 1,00001,00002,631,621,38
Finančné účty 295,00294,00774,001 2541 734
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,3798-0,6172-0,7232
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,37980,61720,7232
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00000,62020,38280,2768
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Obežný majetok 295,00294,00774,001 2541 734
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,0000-1,63-0,6202-0,3828
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00001,612,613,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-0,3798-0,6172-0,7232
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,62020,38280,2768
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00001,630,62020,3828
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,0000-0,6202-0,3828-0,2768
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,0000-1,63-0,6202-0,3828
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00001,612,613,61
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 295,00294,00774,001 2541 734
Účtovný cash flow 295,00294,00774,001 2541 734
Vlastné imanie 295,00294,00294,00774,001 254
Všetky záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00