PANTOS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 83 91087 606491 3871 874 3514 601 724
Bežná likvidita III. stupeň 4,794,772,634,540,4834
Časové rozlíšenie aktív -3,00-3,008,008,00144,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000200,00200,00200,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,075,0719,720,5252-3,51
Celkové tržby 0,00000,0000195 1993 5060,0000
Celkový dlh 72 03572 995467 479645 3916 433 369
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -686,00-3 882-1 021186 54696 157
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-7,84-826,900,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 686,003 8821 0216 058261,00
Čistý cash flow -3 1962 861-5 0372 503261,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 536-6 014-1 505 810-2 893 490-40 467
Čistý zisk -2 536-9 298-1 530 072-2 899 094-197 394
Čistý zisk v minulom roku -9 298-1 530 072-2 899 0945 952 860-2 104 573
Cudzie zdroje -11 875-14 411-23 708-1 228 7601 831 645
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000063 283
Dlhodobé zmenky na úhradu 0,00000,00000,0000192 6040,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000192 6040,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00003 393
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 928
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,00005 021
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00003 462
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00004 209
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00006 914
EBIT v minulom roku -6 014-1 505 810-2 893 4905 957 802-1 669 768
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 536-6 014-1 505 810-2 893 490-40 467
EBITDA -2 407-5 811-10 613-2 893 38710 124 007
EBITDA marža 0,00000,0000-0,0544-825,270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 407-5 811-10 613-2 893 38710 124 007
Finančná páka 7,076,0820,731,53-2,51
Finančné účty 686,003 8821 0216 058261,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1415-0,1645-0,0482-0,65560,3980
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,14150,16450,04820,6556-0,3980
Hrubá marža 0,00000,0000-0,0553-17,550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 536-6 014379 190-2 893 49015 654 046
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85850,83320,58230,05231,38
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000096 418
Krátkodobé pohľadávky 344 632345 132751 763439 6903 109 441
Krátkodobé záväzky 72 03572 995286 11598 0716 336 950
Krytie dlhovej služby 0,0000-2,50-0,4555-623,0464,51
Nákladové úroky 0,00002 32423 3024 644156 927
Nákladové úroky v minulom roku 2 32423 3024 6442 062434 805
Náklady na predaný tovar 2 4075 81110 78961 533549 577
Neobežný majetok -261 405-261 405-261 4051 428 5951 428 595
Obežný majetok 345 318349 014752 784445 7483 172 985
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,00203,00197,00164,00490,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000061,005 530 529
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 03572 035284 15596 1110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 536-9 298-1 530 072-2 899 094-197 394
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2136-0,6452-64,54-2,040,1138
Podiel EBIT k aktívam -0,0302-0,0686-3,06-1,54-0,0088
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0302-0,0688-3,07-1,54-0,0088
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2136-0,4173-7,34-1,630,0233
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-0,02580,71390,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000500,00500,0011 3002 683 751
Pohotová likvidita II. stupeň 4,794,772,634,540,4834
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,72-5,044,71-490,917 018
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001,23-0,21620,53900,0017
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85850,83320,95130,34431,40
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,075,0719,720,5252-3,51
Pridaná hodnota -2 407-5 811-10 789-61 533-215 053
Primárna platobná neschopnosť 0,0000144,07568,318,510,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0302-0,1061-3,11-1,55-0,0429
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2136-0,6452-64,54-2,360,1078
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,93-12,56-44,05-0,22310,6355
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,93-12,56-44,05-0,22310,6355
Služby 2 4075 81110 78961 532547 654
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 91087 606491 3871 874 3514 601 724
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001,00001 923
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000192 60496 418
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000195 0000,0000334 524
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000195 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000334 524
Účtovný cash flow -3 1962 861-5 0372 503261,00
Úročený dlh 0,00000,00000,0000192 60496 418
Úrokové krytie 0,0000-2,59-64,62-623,06-0,2579
Vlastné imanie 11 87514 41123 7081 228 760-1 831 645
Všetky záväzky 72 03572 995467 479645 3916 433 369
Výsledok hospodárenia -2 407-5 811-1 505 613-2 893 387-5 570 016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 407-5 811-1 505 613-2 893 387-5 570 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 536-9 298-1 530 072-2 899 094-197 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 298-1 530 072-2 899 0945 952 860-2 104 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 536-8 338-1 529 112-2 898 134-197 391
Záväzky 72 03572 995467 479645 3916 433 369
Záväzky z obchodného styku 72 03572 035284 15596 1110,0000
Zisk pred zdanením -2 536-8 338-1 529 112-2 898 134-197 391
Zmena EBIT 0,42170,00400,5204-0,48570,0242
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 690 0000,000015 694 023