IOL BB, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 18 85718 21617 4850,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,152,652,760,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46530,60520,56750,00000,0000
Celkové tržby 3 7545 3300,00000,00000,0000
Celkový dlh 5 9886 8686 3300,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 055-1 064-542,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 0551 064542,000,00000,0000
Čistý cash flow 2 055-112,00542,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 001390,00122,000,00000,0000
Čistý zisk 1 521-90,00122,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -90,00283,00-217,000,00000,0000
Cudzie zdroje -12 869-11 348-11 1550,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 6341 175408,580,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 273,41216,60193,010,00000,0000
Doba obratu aktív 1 8331 247421,650,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 6341 175408,580,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000156,010,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 582,21470,32152,650,00000,0000
EBIT v minulom roku 390,00763,00-217,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 001390,00122,000,00000,0000
EBITDA 2 162533,00293,000,00000,0000
EBITDA marža 0,57590,10000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 162533,00293,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,23991,230,00000,00000,0000
Finančná páka 1,471,611,570,00000,0000
Finančné účty 2 0551 064542,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6825-0,6230-0,63800,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68250,62300,63800,00000,0000
Hrubá marža 0,61590,12810,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 001390,00158,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 80217 15216 9430,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 9886 8686 3300,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -7 0870,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 4424 64714 8100,00000,0000
Obežný majetok 18 85718 21617 4850,00000,0000
Obrat aktív 0,19910,29260,86570,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,19910,29260,86570,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 161,00143,00135,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000-6 8490,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 521-90,00122,000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,5474-0,02100,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,5474-0,02100,03580,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 8123 1638 0040,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,152,652,760,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,26101,32-20,580,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46530,60520,56750,00000,0000
Pridaná hodnota 2 312683,00326,000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť -2,52-2,170,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,7712,8921,600,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,7712,8921,600,00000,0000
Služby 1 4424 34713 7100,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 85718 21617 4850,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000300,001 1000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 7545 33015 1360,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 7545 33015 1360,00000,0000
Účtovný cash flow 2 055-112,00542,000,00000,0000
Vlastné imanie 12 86911 34811 1550,00000,0000
Všetky záväzky 5 9886 8686 3300,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 162533,00293,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 162533,00293,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 521-90,00122,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -90,00283,00-217,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 001390,00158,000,00000,0000
Záväzky 5 9886 8686 3300,00000,0000
Záväzky z obchodného styku -7 087-6 8490,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 001390,00158,000,00000,0000
Zmena EBIT 5,130,5111-0,56220,00000,0000