Food service progressa, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 14 58317 48337 8320,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 10,041,313,230,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000647,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,04-3,62-0,53560,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,121,271,610,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,14822,950,43060,00000,0000
Celkové tržby 1 18033 8100,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 88213 05711 3870,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 254-16 025-14 1650,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,44-0,20080,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 25416 02514 1650,00000,0000
Čistý cash flow 13 25416 02514 1650,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 918-6 644-4 0610,00000,0000
Čistý zisk -2 878-6 788-4 3200,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 788-15 165-22 2010,00000,0000
Cudzie zdroje -12 701-4 426-26 4450,00000,0000
Daň z príjmov 960,00144,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 144,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00144,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00004,9232,970,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000032,790,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000189,2392,160,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00004,9232,970,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000025,950,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000136,6721,390,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 644-14 205-20 9680,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 918-6 644-4 0610,00000,0000
EBITDA -1 799-6 1858 9510,00000,0000
EBITDA marža -1,52-0,18290,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 799-6 1858 9510,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,5005-0,02170,00000,00000,0000
Finančná páka 1,153,951,430,00000,0000
Finančné účty 13 25416 02514 1650,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8709-0,2532-0,69900,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87090,25320,69900,00000,0000
Hrubá marža -1,420,03910,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 91,00-6 5595 1880,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,09960,72220,23220,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 329455,0013 5360,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 45312 6278 7830,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 493,00134,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,000034,560,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000259,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001 2330,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 67432 399123 5210,00000,0000
Neobežný majetok 0,00001 0039 4840,00000,0000
Obežný majetok 14 58316 48027 7010,00000,0000
Obrat aktív 0,00001,933,960,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000033,6215,800,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00002,055,410,00000,0000
Odpisy 0,000084,009 2490,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000084,009 2490,00000,0000
Osobné náklady 0,00006 5650,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 122,00378,003 7630,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 878-6 7044 9290,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2266-1,53-0,16340,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1461-1,37-0,13980,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90890,91660,37440,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00004,960,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 11,230,47400,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,19902,850,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 2070,000013 4610,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 10,041,313,230,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9583-0,2762-1,870,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000054,690,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12910,74680,30100,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,14822,950,43060,00000,0000
Pridaná hodnota -1 6741 32326 3200,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2266-1,53-0,16340,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 9,121,271,610,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,05-2,111,270,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,05-2,111,270,00000,0000
Služby 1 64324 41099 7510,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 58317 48337 8320,00000,0000
Spotreba materiálu… 31,007 98923 7700,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 00633 724149 8410,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 0062,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000033 722149 8410,00000,0000
Účtovný cash flow 13 25416 02514 1650,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-15,680,00000,0000
Vlastné imanie 12 7014 42626 4450,00000,0000
Všetky záväzky 1 88213 05711 3870,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 796-6 267-298,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 796-6 267-298,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 878-6 788-4 3200,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 788-15 165-22 2010,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 918-6 644-4 3200,00000,0000
Záväzky 1 88213 05711 3870,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 493,00134,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 918-6 644-4 3200,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0030,00000,00000,00000,0000