ŽIVENA Zvolen, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 0,00002 5050,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,000,00000,00000,0000
Celkové tržby 334 0830,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,00003 566 3720,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-2 5050,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00002 5050,00000,00000,0000
Čistý cash flow -2 5052 5050,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-2 755 7770,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-2 767 3610,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 767 361-1 395 8240,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,00003 563 8670,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 43 9530,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000-1,970,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000076 6310,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000-2 7990,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 711 824-1 384 7480,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-2 755 7770,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-2 699 2600,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-2 699 2600,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00002 5050,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00001 4230,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-1 4230,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-2 711 8260,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001 4240,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00003 566 3720,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-233,020,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000011 5840,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 11 58411 0760,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 60016 9870,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,00002 5050,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,0000-185,630,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,0000-185,630,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000012 5660,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-2 767 3610,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,77650,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-1 1000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-1 1000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,77330,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-28,370,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00001 4230,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001 4240,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -9 600-481 9950,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-1 1050,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,77650,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,320,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,320,00000,00000,0000
Služby 9 60016 9870,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00002 5050,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000-465 0080,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000-465 0080,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -2 5052 5050,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-237,900,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-3 563 8670,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,00003 566 3720,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-2 699 2600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-2 699 2600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-2 767 3610,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 767 361-1 395 8240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-2 723 4080,00000,00000,0000
Záväzky 0,00003 566 3720,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-2 723 4080,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00001,990,00000,00000,0000