2KM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122010
Aktíva 23 4710,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 21,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -21,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -21,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -23 4710,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00000,00000,00000,0000
Finančné účty -21,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 21 7210,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 7710,00000,00000,0000
Obežný majetok 21 7000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 1180,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 4710,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -21,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 23 4710,00000,00000,0000