Conception s.r.o. ,,v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 648,00505 3710,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,400,01020,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000684,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,370,00320,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,830,00000,00000,0000
Celkový dlh 596 1311 114 1840,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -636,00-1 8180,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 636,001 8180,00000,00000,0000
Čistý cash flow 636,001 8180,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 628-161 4680,00000,00000,0000
Čistý zisk -3 628-161 4680,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 66 029-132 3120,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 595 483608 8130,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 400,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00002,710,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00002,260,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000423,070,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00002,710,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000733,500,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000470,290,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 66 429-121 9810,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 628-161 4680,00000,00000,0000
EBITDA -3 529-153 1780,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 529-153 1780,00000,00000,0000
Finančná páka -0,0011-0,83010,00000,00000,0000
Finančné účty 636,001 8180,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 918,961,200,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -918,96-1,200,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 612-151 8770,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71601,110,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 12,003 2420,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 464,00561 7760,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -22,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000010 3310,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 475,00454 1470,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000036 9410,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000499 6270,00000,00000,0000
Obežný majetok 648,005 0600,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,86270,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,87270,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,000086,170,00000,00000,0000
Odpisy 0,000033 0950,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000033 0950,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,002 0950,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00003 3960,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 628-128 3730,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -5,60-0,31950,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -5,60-0,31950,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -19,722,860,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98150,00360,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,54810,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 7010,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,400,01020,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 936,29334,880,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 919,962,200,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,830,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -475,00-18 1390,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -5,60-0,31950,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,370,00320,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -168,92-7,270,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -168,92-7,270,00000,00000,0000
Služby 475,0041 1810,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 648,00505 3710,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000201 4250,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000436 0080,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000037 2140,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000398 7940,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 636,001 8180,00000,00000,0000
Vlastné imanie -595 483-608 8130,00000,00000,0000
Všetky záväzky 596 1311 114 1840,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 529-188 7770,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 529-188 7770,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 628-161 4680,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 66 029-132 3120,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 628-161 4680,00000,00000,0000
Záväzky 596 1311 114 1840,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku -22,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 628-161 4680,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,05461,320,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-174 6000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-174 6000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 5040,00000,00000,0000