2571 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 49 464362 269396 817409 072435 175
Bankové úvery 7 6680,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 7 6680,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000060,0099,0099,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,24-3,18-3,93-4,41-4,35
Celkové tržby 603 19385 26989 53673 8760,0000
Celkový dlh 253 027528 819532 405529 024565 226
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 38 39232 23933 26430 98529 781
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 6964 1813 1565 4356 639
Čistý cash flow 1 5151 025-2 279-3 5866 639
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -36 719-30 002-14 676-2 248-26 472
Čistý zisk -37 014-30 962-15 636-3 208-26 472
Čistý zisk v minulom roku -30 962-15 636-3 2087 473-4 892
Cudzie zdroje 203 563166 550135 588119 952130 051
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 107,9754,9271,6797,12226,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 95,7154,8970,0297,12226,23
Doba obratu aktív 359,701 6971 9772 2422 245
Doba obratu pohľadávok 107,9754,9271,6797,12226,23
Doba obratu zásob 39,9686,67157,28186,47112,51
Doba splácania záväzkov 6 6388 8529 96410 9962 657
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 5152 3042 4682 6972 638
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 25,8126,52102,55437,480,0000
EBIT v minulom roku -30 002-14 676-2 2488 433-4 892
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -36 719-30 002-14 676-2 248-26 472
EBITDA -246 79029 95536 162-1 672-25 977
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -246 79029 95536 162-1 672-25 977
Finančná páka -0,2430-2,18-2,93-3,41-3,35
Finančné účty 5 6964 1813 1565 4356 639
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,120,45970,34170,29320,2988
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,12-0,4597-0,3417-0,2932-0,2988
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 858 65129 73235 560-2 248-26 472
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,211,361,251,201,17
Krátkodobé finančné výpomoci 36 42036 42036 42036 42036 420
Krátkodobé pohľadávky 14 84711 72114 38417 71843 849
Krátkodobé záväzky 208 301491 761495 347491 966511 297
Krytie dlhovej služby -836,580,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00003 508
Nákladové úroky 295,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 288 37250 55544 86148 45670 248
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 45320 27718 14516 33118 998
Neobežný majetok 27 667341 492371 359377 477378 831
Obežný majetok 21 79720 71725 35931 49656 344
Obrat aktív 1,010,21500,18460,16280,1626
Obrat neobežného majetku 1,810,22810,19730,17640,1867
Obrat obežného majetku 2,303,762,892,111,26
Obrat zásob 9,134,212,321,963,24
Odpisy 15 12859 73450 2360,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 56429 86725 1180,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 56429 86725 1180,00000,0000
Osobné náklady 14 38522 77522 51923 2980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 559,00223,00602,00576,00495,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 810,001 4735 09819 5740,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -21 88628 77234 600-3 208-26 472
Podiel EBIT k aktívam -0,7423-0,0828-0,0370-0,0055-0,0608
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,7423-0,0828-0,0370-0,0055-0,0608
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,06040,83290,79311,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -20,801,351,561,110,0071
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -16,561,201,260,77820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,070,33140,39020,77820,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 16211 71414 05217 71843 849
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 134,37162,49-59,49-33,4519,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,140,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,89130,10050,09180,08900,0837
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,121,461,341,291,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,24-3,18-3,93-4,41-4,35
Pridaná hodnota -238 17927 34328 39218 131497,00
Primárna platobná neschopnosť 0,06150,12570,36281,100,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,7483-0,0855-0,0394-0,0078-0,0608
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,0317,6514,72-316,40-21,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,0317,6514,72-316,40-21,76
Služby 257 8467 8015 03713 69522 748
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 464362 269396 817409 072435 175
Spotreba materiálu… 19 07322 47721 67918 43028 502
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 44 08836 42036 42036 42036 420
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 603 19377 89873 25366 58770 745
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 553 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 16 57626 69836 33021 69940 121
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 33 61751 20036 92344 88830 624
Účtovný cash flow 1 5151 025-2 279-3 5866 639
Úročený dlh 44 08836 42036 42036 42036 420
Úrokové krytie -124,470,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -203 563-166 550-135 588-119 952-130 051
Všetky záväzky 253 027528 819532 405529 024565 226
Výsledok hospodárenia -36 160-29 779-14 074-1 672-25 977
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36 160-29 779-14 074-1 672-25 977
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 014-30 962-15 636-3 208-26 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -30 962-15 636-3 2087 473-4 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -37 014-30 002-14 676-2 248-26 472
Zásoby 1 2544 8157 8198 3435 856
Záväzky 253 027528 819532 405529 024565 226
Záväzky z obchodného styku 810,001 4735 09819 5740,0000
Zisk pred zdanením -37 014-30 002-14 676-2 248-26 472
Zmena EBIT 1,222,046,53-0,26665,41
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 327 2420,00000,00000,00000,0000