GAT INVEST s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 0,0000155 177148 0400,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,71540,71080,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000166,00166,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-10,90-11,770,00000,0000
Celkové tržby 597,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 171 808170 848161 7910,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-228,00-228,000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -261,530,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000228,00228,000,00000,0000
Čistý cash flow -228,000,0000228,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -155 1760,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -156 136-960,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -960,00-960,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 171 80815 67113 7510,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -155 1760,00000,00000,00000,0000
EBITDA -155 1760,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža -259,930,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -155 1760,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 0,0000-9,90-10,770,00000,0000
Finančné účty 0,0000228,00228,000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -155 1760,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,97410,95990,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000107 682100 5450,00000,0000
Krátkodobé záväzky 152 124151 164142 1070,00000,0000
Materiál 0,000066,0066,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 165,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,000047 03547 0350,00000,0000
Obežný majetok 0,0000107 976100 8390,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 110 4030,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -156 136-960,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,90880,06130,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,020,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000101 142101 1420,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,71500,71030,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -753,540,000060,310,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001,101,090,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-10,90-11,770,00000,0000
Pridaná hodnota -165,000,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,090,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,90880,06130,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,110,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,110,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000155 177148 0400,00000,0000
Spotreba materiálu… 165,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -228,000,0000228,000,00000,0000
Vlastné imanie -171 808-15 671-13 7510,00000,0000
Všetky záväzky 171 808170 848161 7910,00000,0000
Výsledok hospodárenia -155 1760,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -155 1760,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -156 136-960,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -960,00-960,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -155 1760,00000,00000,00000,0000
Zásoby 0,000066,0066,000,00000,0000
Záväzky 171 808170 848161 7910,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 110 403110 4030,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000110 4030,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -155 1760,00000,00000,00000,0000