Baňa Čáry, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 7 485 6608 543 8380,00000,00000,0000
Aktivácia 102 344122 1840,00000,00000,0000
Bankové úvery 882 154748 4820,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 882 154748 4820,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000589,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 171,00245,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,541,060,00000,00000,0000
Celkové tržby 5 207 6370,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 4 538 3844 393 0280,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 861 2992 900 5130,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 85516 5290,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 09816 5290,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 714 1401 149 1540,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 702 6451 048 0280,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 512 62157 7110,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -2 947 105-4 150 5650,00000,00000,0000
Daň z príjmov -100 6500,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 122 7780,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -100 6500,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 266 786220 0290,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,7227,990,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,0527,940,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 540,56354,610,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 56,9937,130,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000125,640,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 208,8650,480,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 740 899170 3650,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 714 1401 149 1540,00000,00000,0000
EBITDA -636 6691 707 6000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -636 6691 707 6000,00000,00000,0000
Finančná páka 2,542,060,00000,00000,0000
Finančné účty 20 85516 5290,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -613 2391 700 8610,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00002 168 5600,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 522 392674 4800,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 892 3481 216 2800,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -7,1416,890,00000,00000,0000
Materiál 218 853608 6140,00000,00000,0000
Nákladové úroky 89 155101 1260,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 105 500112 6540,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 852 1253 722 4930,00000,00000,0000
Neobežný majetok 6 425 2156 951 2890,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 060 4451 591 9600,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,67521,030,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,78671,270,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,775,520,00000,00000,0000
Odpisy 1 076 466513 9990,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 538 233513 9990,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 538 2330,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 3 297 5900,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 5546 7390,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 401 6660,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -626 1791 562 0270,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,500,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,440,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,66790,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,50359,870,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 485 356673 2170,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 405-251,110,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60630,51420,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,541,060,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 2 202 4075 071 7450,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,080,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,57770,25250,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,132,570,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,132,570,00000,00000,0000
Služby 1 138 8231 195 9620,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 485 6608 543 8380,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 821 9862 337 4820,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 882 1542 917 0420,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 071 0248 794 2380,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 4920,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 58,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 054 4748 794 2380,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 09816 5290,00000,00000,0000
Úročený dlh 882 1542 917 0420,00000,00000,0000
Úrokové krytie -19,2311,360,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 947 1054 150 5650,00000,00000,0000
Všetky záväzky 4 538 3844 393 0280,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 697 5681 124 5940,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 697 5681 124 5940,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 702 6451 048 0280,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 512 62157 7110,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 803 2951 013 3290,00000,00000,0000
Zásoby 250 412680 9220,00000,00000,0000
Záväzky 4 538 3844 393 0280,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 523 5280,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 121 8620,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 803 2951 013 3290,00000,00000,0000
Zmena EBIT -2,316,750,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 6 340-311 2330,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 340-311 2330,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 925,0069 0070,00000,00000,0000