Tidly Energy, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 63166 52383 164106 231118 510
Bežná likvidita III. stupeň 1,413,033,773,772,72
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000662,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32491,642,472,11-0,3019
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,86190,22770,12320,10250,0760
Celkové tržby 66 58670 08962 34875 30269 945
Celkový dlh 17 42012 3369 1219 8728 373
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 866-16 390-17 702-16 929-10 809
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5103-0,2833-0,3579-0,1732-0,2823
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 86616 39017 70216 92910 809
Čistý cash flow 4 86616 39017 70216 929-2 511
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -33 976-19 669-21 356-12 421-19 746
Čistý zisk -33 976-19 856-22 316-13 044-19 746
Čistý zisk v minulom roku -19 856-22 316-13 044-20 479-18 552
Cudzie zdroje -20 211-54 187-74 043-96 359-110 137
Daň z príjmov 0,0000187,00960,00623,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 187,00960,00623,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000187,00960,00623,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,0771,8254,3664,6158,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,6961,0242,8555,0653,24
Doba obratu aktív 206,43347,02488,18517,52618,43
Doba obratu pohľadávok 89,0771,8254,3664,6158,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,1651,9942,0139,0443,40
EBIT v minulom roku -19 669-21 356-12 421-20 479-18 552
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -33 976-19 669-21 356-12 421-19 746
EBITDA -14 041253,00-1 4417 46519 972
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -14 041253,00-1 4417 46519 972
Finančná páka 1,861,231,121,101,08
Finančné účty 4 86616 39017 70216 92910 809
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5371-0,8146-0,8903-0,9071-0,9293
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53710,81460,89030,90710,9293
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -14 139168,00-1 5197 41519 927
Krátkodobé pohľadávky 16 23713 7689 26013 26211 163
Krátkodobé záväzky 14 9789 9677 1568 0148 317
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 0776 7114 5125 2800,0000
Náklady na predaný tovar 54 96343 60641 34343 73249 992
Neobežný majetok 16 52836 36556 20276 04095 876
Obežný majetok 21 10330 15826 96230 19121 972
Obrat aktív 1,771,050,74770,70530,5902
Obrat neobežného majetku 4,031,921,110,98530,7295
Obrat obežného majetku 3,152,322,312,483,18
Odpisy 19 83719 83719 83719 83739 674
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 83719 83719 83719 83719 837
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000019 837
Osobné náklady 24 37224 16321 16122 82017 973
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,0085,0078,0050,0045,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00006 434
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -14 139-19,00-2 4796 79319 928
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,68-0,3664-0,3014-0,1354-0,1793
Podiel EBIT k aktívam -0,9029-0,2957-0,2568-0,1169-0,1666
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,9029-0,2957-0,2568-0,1169-0,1666
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,50-0,3478-0,2810-0,1265-0,1792
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,110,91661,020,73160,9008
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,47491,090,98471,371,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,26180,59920,50820,73120,3461
Pohľadávky z obchodného styku 13 98011 6987 30011 30310 203
Pohotová likvidita II. stupeň 1,413,033,773,772,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,15-3,31-4,18-5,6943,86
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,86190,22770,12320,10250,0760
Pridaná hodnota 11 57526 36320 83731 19219 953
Primárna platobná neschopnosť 0,50620,57370,61810,46710,6306
Rentabilita aktív, ROA -0,9029-0,2985-0,2683-0,1228-0,1666
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,68-0,3664-0,3014-0,1354-0,1793
Rýchla likvidita I. stupeň 0,32491,642,472,111,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,2448,76-6,331,320,4192
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,2448,76-6,331,320,4192
Služby 19 25213 43512 33512 58614 514
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 63166 52383 164106 231118 510
Spotreba materiálu… 35 71130 17129 00831 14635 478
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 66 53869 96962 18074 92469 945
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 66 53869 96962 18074 92469 945
Účtovný cash flow 4 86616 39017 70216 929-2 511
Vlastné imanie 20 21154 18774 04396 359110 137
Všetky záväzky 17 42012 3369 1219 8728 373
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,680,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -33 878-19 584-21 278-12 372-19 702
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -33 878-19 584-21 278-12 372-19 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 976-19 856-22 316-13 044-19 746
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -19 856-22 316-13 044-20 479-18 552
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33 976-19 669-21 356-12 421-19 746
Záväzky 17 42012 3369 1219 8728 373
Záväzky z obchodného styku 7 0776 7114 5125 2806 434
Zisk pred zdanením -33 976-19 669-21 356-12 421-19 746
Zmena EBIT 1,730,92101,720,60651,06

Činnosti firmy
Prieskum trhu a verejnej mienky
Kopírovacie a reprografické práce
Činnosť účtovných poradcov
Sekretárske a administratívne práce
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych,..
Automatizované spracovanie údajov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených..
Prenájom garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel..
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Vedenie účtovníctva
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Výroba a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so..
Prenájom automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej..
Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Komplexné zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov - aranžérske..
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu..
Kresličské práce
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software
Grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
Činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
Prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná a propagačná činnosť