Ross Trade s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 307 199322 9960,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,00005 5020,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,83390,84520,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00005 5020,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000060,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,401,450,00000,00000,0000
Celkové tržby 69 7780,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 216 880191 1520,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 120-28 6000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 12034 1020,00000,00000,0000
Čistý cash flow -8 24734 1020,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 54942 9120,00000,00000,0000
Čistý zisk -24 54942 9120,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -16 97659 1630,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -90 319-131 8440,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1,00000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 19692,270,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 04892,270,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 2 278246,590,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 19692,270,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 23 377184,040,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 605140,600,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 23 1940,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -16 97559 1630,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 54942 9120,00000,00000,0000
EBITDA -22 34381 2050,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -22 34381 2050,00000,00000,0000
Finančná páka 3,402,450,00000,00000,0000
Finančné účty 19 12034 1020,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 37280 9650,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70450,57020,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 161 347120 8600,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 216 409184 1650,00000,00000,0000
Materiál 0,00005 2920,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 67 379365 2540,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 3790,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 126 732162 6820,00000,00000,0000
Obežný majetok 180 467160 2540,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,16021,480,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,38842,940,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,27282,980,00000,00000,0000
Odpisy 4 08620 0510,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 04320 0510,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 0430,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 6 1460,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 385,00240,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 214 7150,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20 46362 9630,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -5,370,30900,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,950,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,775,630,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 141 321120 8600,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83390,81730,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,95-3,870,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70600,59180,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,401,450,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -18 151112 8460,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,520,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,712,350,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,712,350,00000,00000,0000
Služby 7 26556 6940,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 307 199322 9960,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 56 735308 5600,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00005 5020,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 69 778478 1000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 5500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 4760,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 752478 1000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -8 24734 1020,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,00005 5020,00000,00000,0000
Vlastné imanie 90 319131 8440,00000,00000,0000
Všetky záväzky 216 880191 1520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -24 16461 1540,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 16461 1540,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 54942 9120,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 97659 1630,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 54960 8650,00000,00000,0000
Zásoby 0,00005 2920,00000,00000,0000
Záväzky 216 880191 1520,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 214 7150,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -24 54960 8650,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,450,72530,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 2850,00000,00000,00000,0000