A - Development, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 736 2992 226 6491 329 7831 308 4161 270 967
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4020-9,84-1,73-0,53020,3218
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 333,291 324640,79-61,27-149,10
Celkové tržby 78 33856 16083 74179 9050,0000
Celkový dlh 1 731 1052 224 9691 327 7111 330 1251 279 549
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 987-7 00610 253-4 571-2 762
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 08816 5393 5894 5712 762
Čistý cash flow 2 08816 5393 589-11 5102 762
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 349459,0014 741572,00-178,00
Čistý zisk 3 514-501,0013 781-388,00-178,00
Čistý zisk v minulom roku -501,0014 741-388,00-12 7406 939
Cudzie zdroje -5 194-1 680-2 07221 7098 582
Daň z príjmov 154,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 154,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 021544,36277,05162,800,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,289684,9283,46162,800,0000
Doba obratu aktív 8 67014 4728 6435 9770,0000
Doba obratu pohľadávok 1 021544,36277,05162,800,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4866 4436 3384 5290,0000
EBIT v minulom roku 459,0014 741572,00-11 7806 939
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 349459,0014 741572,00-178,00
EBITDA -77 825-46 3913 409807,000,0000
EBITDA marža -0,9935-0,82610,04070,01010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -77 825-46 3913 409807,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,04202,090,06511,680,0000
Finančná páka 334,291 325641,79-60,27-148,10
Finančné účty 2 08816 5393 5894 5712 762
Hrubá marža -1,01-0,8153-0,14540,01570,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -70 352-46 65026 322571,00-178,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28670,44520,73330,75770,7402
Krátkodobé finančné výpomoci 9 0759 53313 8420,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 204 44583 75742 62835 6400,0000
Krátkodobé záväzky 497 881991 287975 125991 381940 805
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 37 12328 234897 0920,00000,0000
Krytie dlhovej služby -11,650,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 6 6810,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 151 856101 95068 33878 6510,0000
Neobežný majetok 1 529 7662 126 3531 283 5661 268 2051 268 205
Obežný majetok 206 533100 29646 21740 2112 762
Obrat obežného majetku 0,35390,55991,221,990,0000
Odpisy 8 1453 8410,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 1453 8410,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 253,00259,00249,00239,00178,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00003,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000902 2120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 6593 34013 781-388,00-178,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2463-0,04470,86600,01790,0207
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -9,67-11,920,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 58,0013 06612 84235 6400,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,49-0,1016-0,5773-1,893,11
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99700,99920,99841,021,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 333,291 324640,79-61,27-149,10
Pridaná hodnota -78 760-45 790-12 1781 2530,0000
Primárna platobná neschopnosť 640,052,1669,8625,310,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6766-0,29826,650,01790,0207
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -22,24-47,96389,471 6480,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -22,24-47,96389,471 6480,0000
Služby 100 30776 72262 81271 4050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 736 2992 226 6491 329 7831 308 4161 270 967
Spotreba materiálu… 51 54925 2285 5267 2460,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 0759 53313 8420,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 76 95956 16067 74179 9040,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 8630,000011 5810,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 73 09656 16056 16079 9040,0000
Účtovný cash flow 2 08816 5393 589-11 5102 762
Úročený dlh 9 0759 53313 8420,00000,0000
Úrokové krytie 1,550,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 1941 6802 072-21 709-8 582
Všetky záväzky 1 731 1052 224 9691 327 7111 330 1251 279 549
Výsledok hospodárenia -82 107-50 23214 990807,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -82 107-50 23214 990807,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 514-501,0013 781-388,00-178,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -501,0014 741-388,00-12 7406 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 668459,0014 741572,00-178,00
Záväzky 1 731 1052 224 9691 327 7111 330 1251 279 549
Záväzky z obchodného styku 37 12328 234897 092902 2120,0000
Zisk pred zdanením 3 668459,0014 741572,00-178,00
Zmena EBIT 22,550,031125,77-0,0486-0,0257