ALUPRO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5,005,005,005,0020 281
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00-1,00-1,00-1,29
Celkový dlh 92 05892 05992 05891 57891 098
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 2073 2083 2073 2073 205
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,00000,00002,00
Čistý cash flow 0,00000,00000,0000-2,00-391,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 772
Čistý zisk 0,0000-1,0000-480,00-20 756-59 252
Čistý zisk v minulom roku -1,0000-480,00-20 756-59 252-61 712
Cudzie zdroje 92 05392 05492 05391 57370 817
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -1,00000,0000-20 276-58 772-60 752
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 772
EBITDA 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 646
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 646
Finančné účty 0,00000,00000,00000,00002,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 18 41118 41118 41118 3153,49
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -18 411-18 411-18 411-18 315-3,49
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 710
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 17 59817 59817 59817 5024,29
Krátkodobé finančné výpomoci 3 2073 2083 2073 2073 207
Krátkodobé pohľadávky 5,005,005,005,0020 279
Krátkodobé záväzky 87 99187 99187 99187 51187 031
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 86 5510,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001,00000,00003,00-44,00
Obežný majetok 5,005,005,005,0020 281
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000064,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000086 55186 55186 55186 551
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1,0000-480,00-20 756-59 252
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,00000,00540,23490,8764
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,20000,0000-4 055-2,90
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,20000,0000-4 055-2,90
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00000,00000,23170,8805
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000020 274
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-45 787-181,12
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 641,40641,60641,40641,400,1581
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 18 41218 41218 41218 3164,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00-1,00-1,00-1,29
Pridaná hodnota 0,0000-1,00000,0000-3,0044,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00004,27
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,2000-96,00-4 151-2,92
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,00000,00520,22670,8367
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-92 0590,0000-4,52-1,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-92 0590,0000-4,52-1,55
Služby 0,00001,00000,00003,00-44,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5,005,005,005,0020 281
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 2073 2083 2073 2073 207
Účtovný cash flow 0,00000,00000,0000-2,00-391,00
Úročený dlh 3 2073 2083 2073 2073 207
Vlastné imanie -92 053-92 054-92 053-91 573-70 817
Všetky záväzky 92 05892 05992 05891 57891 098
Výsledok hospodárenia 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 646
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1,0000-480,00-20 756-59 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1,0000-480,00-20 756-59 252-61 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 772
Záväzky 92 05892 05992 05891 57891 098
Záväzky z obchodného styku 86 55186 55186 55186 55186 551
Zisk pred zdanením 0,0000-1,00000,0000-20 276-58 772
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,34500,9674