ApliSoft, s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 398 941398 416397 898398 424429 540
Bankové úvery 0,00000,00000,0000864,002 208
Bežná likvidita III. stupeň 8,278,268,257,998,17
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000864,002 208
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,41-3,40-3,39-3,38-3,74
Celkové tržby 2 2432 2453 09120 44532 733
Celkový dlh 564 438564 450564 429566 052586 121
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 7182 7462 9813 8074 069
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 182,00154,00119,00157,00639,00
Čistý cash flow 182,00154,00119,00157,00639,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 680,00628,00210,00-5 999-9 514
Čistý zisk 537,00496,00137,00-7 127-11 086
Čistý zisk v minulom roku 496,00137,00-7 127-11 086-23 736
Cudzie zdroje 165 497166 034166 531167 628156 581
Daň z príjmov 143,00132,0036,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 132,0036,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 143,00132,0036,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64 87964 75146 97226 6975 376
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49 30449 23635 88220 5614 123
Doba obratu aktív 64 91964 77646 98626 7085 673
Doba obratu pohľadávok 64 87964 75146 97226 6975 376
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00001,59
Doba splácania záväzkov 0,00000,000020 2890,00001 196
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7 3797 3745 3303 077597,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000204,980,0000106,48
EBIT v minulom roku 628,00210,00-5 999-9 514-22 193
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 680,00628,00210,00-5 999-9 514
EBITDA 710,00712,00345,00983,003 256
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 710,00712,00345,00983,003 256
Finančná páka -2,41-2,40-2,39-2,38-2,74
Finančné účty 182,00154,00119,00157,00639,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 680,00628,00210,0030 8185 488
Krátkodobé finančné výpomoci 2 9002 9003 1003 1002 500
Krátkodobé pohľadávky 398 693398 262397 779398 267407 024
Krátkodobé záväzky 45 34545 35745 13645 89545 220
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 522,00545,00456,00292,004 026
Krytie dlhovej služby 0,00000,00009,325,855,32
Nákladové úroky 0,00000,000037,00168,00612,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000037,00168,00612,00583,00
Náklady na predaný tovar 1 5331 5332 7383 31627 778
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000812,000,000013 800
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,000021 817
Obežný majetok 398 941398 416397 898398 424407 723
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00001,27
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,0000230,00
Odpisy 0,00000,00000,000021 81710 761
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000021 81710 761
Ostatné náklady na finančnú činnosť 30,0084,00135,00165,00380,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 537,00496,00137,0014 690-325,00
Pohľadávky z obchodného styku 302 981302 837303 865306 723312 153
Pohotová likvidita II. stupeň 8,278,268,257,998,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 909,321 0781 3991 068245,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00003,220,93451,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,411,421,421,421,36
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,41-3,40-3,39-3,38-3,74
Pridaná hodnota 710,00712,00353,002 129-142,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 794,98792,771 636575,84180,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 794,98792,771 636575,84180,01
Služby 1 5331 5331 9262 96310 100
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 398 941398 416397 898398 424429 540
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000353,003 878
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 9002 9003 1003 9644 708
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 2432 2453 09120 44528 942
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000015 0001 306
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000880,001 17814 996
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 2432 2452 2114 26712 640
Účtovný cash flow 182,00154,00119,00157,00639,00
Úročený dlh 2 9002 9003 1003 9644 708
Úrokové krytie 0,00000,00005,68-35,71-15,55
Vlastné imanie -165 497-166 034-166 531-167 628-156 581
Všetky záväzky 564 438564 450564 429566 052586 121
Výsledok hospodárenia 710,00712,00345,00-5 834-9 134
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 710,00712,00345,00-5 834-9 134
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 537,00496,00137,00-7 127-11 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 496,00137,00-7 127-11 086-23 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 680,00628,00173,00-6 167-10 126
Zásoby 66,000,00000,00000,000060,00
Záväzky 564 438564 450564 429566 052586 121
Záväzky z obchodného styku 522,00545,00456,00292,004 026
Zisk pred zdanením 680,00628,00173,00-6 167-10 126
Zmena EBIT 1,082,99-0,03500,63050,4287
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 935