AZONA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 111 065111 065106 165105 564108 823
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,54-1,48-4,33-2,92-0,1988
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,393,731,712,492,80
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 23,3122,33213,47198,9325,45
Celkové tržby 0,00000,00000,0000166,000,0000
Celkový dlh 106 496106 304105 670105 036104 708
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 97 37397 373102 273102 874103 598
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-26,400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 0437 0432 1431 542818,00
Čistý cash flow 7 0437 0432 1431 542818,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
Čistý zisk -192,00-634,00-634,00-4 3830,0000
Čistý zisk v minulom roku -634,00-634,00-4 383-704,00-84,00
Cudzie zdroje -4 569-4 761-495,00-528,00-4 115
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku -154,00-154,00-3 903-224,00-84,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
EBITDA -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,0000-23,510,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-3,12-3,12-0,12300,0000
Finančná páka 24,3123,33214,47199,9326,45
Finančné účty 7 0437 0432 1431 542818,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 104 416104 416104 416104 416104 416
Krátkodobé záväzky 2 0801 8881 254620,00292,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 350,00280,00210,00140,000,0000
Náklady na predaný tovar 70,0070,0070,002,000,0000
Neobežný majetok 104 022104 022104 022104 022108 005
Obežný majetok 7 0437 0432 1431 542818,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -192,00-634,00-634,00-4 3830,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00009,290,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6487-0,6760-0,2310-0,3424-5,03
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,94010,94010,98350,98910,9595
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95890,95710,99530,99500,9622
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 23,3122,33213,47198,9325,45
Pridaná hodnota -70,00-70,00-70,00-2,000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0420-0,1332-1,28-8,300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -554,67-690,29-686,17-26,910,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -554,67-690,29-686,17-26,910,0000
Služby 70,0070,0070,002,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 111 065111 065106 165105 564108 823
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 104 416104 416104 416104 416104 416
Účtovný cash flow 7 0437 0432 1431 542818,00
Úročený dlh 104 416104 416104 416104 416104 416
Vlastné imanie 4 5694 761495,00528,004 115
Všetky záväzky 106 496106 304105 670105 036104 708
Výsledok hospodárenia -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -192,00-634,00-634,00-4 3830,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -634,00-634,00-4 383-704,00-84,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
Záväzky 106 496106 304105 670105 036104 708
Záväzky z obchodného styku 350,00280,00210,00140,000,0000
Zisk pred zdanením -192,00-154,00-154,00-3 9030,0000
Zmena EBIT 1,251,00000,039517,420,0000