expanic, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 231 817174 898150 16365 27561 083
Bežná likvidita III. stupeň 0,76341,201,1711,72-53,24
Časové rozlíšenie aktív 233,000,00000,0000426,001 193
Časové rozlíšenie pasív 41 19751 66352 2431 2573 307
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0094-0,0152-0,1282-1,07-0,2572
Celkové tržby 101 30654 86754 30331 2380,0000
Celkový dlh 51 8807 7998 2953 466-2 964
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 246-767,00-874,00-1 783-1 117
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,23010,47040,53540,16560,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 246767,00874,001 7831 117
Čistý cash flow 479,00-107,00-909,00-2 4771 117
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 25031 55534 6776 134-7 611
Čistý zisk 23 30625 81129 0735 174-7 611
Čistý zisk v minulom roku 25 81129 0735 174-5 362-12 207
Cudzie zdroje -138 740-115 436-89 625-60 552-60 740
Daň z príjmov 5 9445 7445 604960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 7445 604960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 9445 7445 604960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 247,43464,30460,51468,44595,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 392,53734,75643,68675,04494,30
Doba obratu aktív 835,221 1641 009768,49688,62
Doba obratu pohľadávok 247,43464,30460,51468,44595,76
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000-452,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 182,6546,7347,6527,37-48,96
EBIT v minulom roku 31 55534 6776 134-4 402-12 207
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 25031 55534 6776 134-7 611
EBITDA 29 42331 70834 8316 276-6 766
EBITDA marža 0,29040,57790,64140,20090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 42331 70834 8316 276-6 766
Finančná páka 1,671,521,681,081,01
Finančné účty 1 246767,00874,001 7831 117
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5985-0,6600-0,5969-0,9276-0,9944
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59850,66000,59690,92760,9944
Hrubá marža 0,36640,94720,94790,89080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 25031 55534 6776 134-6 996
Krátkodobé pohľadávky 68 67369 79468 51239 78952 846
Krátkodobé záväzky 50 6967 0247 0892 325-4 343
Krytie dlhovej služby 0,71420,61370,66674,99-2,05
Náklady na predaný tovar 64 1882 8972 8293 1773 500
Neobežný majetok 562,00562,00562,00562,005 927
Obežný majetok 231 022174 336149 60164 28753 963
Obrat aktív 0,43700,31370,36160,47500,5300
Obrat neobežného majetku 180,2697,6396,6255,175,46
Obrat obežného majetku 0,43850,31470,36300,48230,6000
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000615,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000615,00
Osobné náklady 7 6956 6156 9987 2570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 173,00153,00154,00142,00230,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 42 193-893,00405,00365,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 30625 81129 0735 174-6 996
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00008,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,827,867,363,830,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,827,867,363,8346,95
Pohľadávky z obchodného styku 108 947110 44895 76357 33843 846
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76341,201,1711,72-53,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -289,651 07998,6024,45-54,38
Pridaná hodnota 37 11851 97051 47427 82628 877
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01360,01310,01470,4978-1,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,760,24600,23820,55230,4381
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,760,24600,23820,55230,4381
Služby 63 8472 8152 7473 1773 491
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 231 817174 898150 16365 27561 083
Spotreba materiálu… 341,0082,0082,000,00009,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 101 30654 86754 30331 00332 377
Tržby z predaja tovaru 11 2200,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 90 08654 86754 30331 00332 377
Účtovný cash flow 479,00-107,00-909,00-2 4771 117
Vlastné imanie 138 740115 43689 62560 55260 740
Všetky záväzky 51 8807 7998 2953 466-2 964
Výnosy budúcich období krátkodobé 41 19751 66352 2431 2573 307
Výsledok hospodárenia 29 42331 70834 8316 276-7 381
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 42331 70834 8316 276-7 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 30625 81129 0735 174-7 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25 81129 0735 174-5 362-12 207
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 25031 55534 6776 134-7 611
Záväzky 51 8807 7998 2953 466-2 964
Záväzky z obchodného styku 42 193-893,00405,00365,000,0000
Zisk pred zdanením 29 25031 55534 6776 134-7 611
Zmena EBIT 0,92700,91005,65-1,390,6235