Public Media s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 275 7779 49840 19044 9220,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,62540,79680,78330,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000457,00415,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,19-0,3383-0,4844-0,06500,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1 813-2,675,315,050,0000
Celkové tržby 339 75029 32636 3070,00000,0000
Celkový dlh 275 62515 18833 82137 4920,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 425-2 936-4 861-483,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 475,002 9364 861483,000,0000
Čistý cash flow -2 461-1 9253 085483,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 802-11 099-869,003 0080,0000
Čistý zisk 5 842-12 059-1 8292 2390,0000
Čistý zisk v minulom roku -12 059-1 829768,003 7290,0000
Cudzie zdroje -152,005 690-6 369-7 4300,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 295,76117,84217,4669,780,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 295,7646,01177,2446,220,0000
Doba obratu aktív 296,27170,56404,05238,810,0000
Doba obratu pohľadávok 295,76117,84217,4669,780,0000
Doba splácania záväzkov 11 5632 4684 594109,860,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 315,39272,74340,0295,180,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11 115685,80891,780,00000,0000
EBIT v minulom roku -11 099-869,002 3003 7290,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 802-11 099-869,003 0080,0000
EBITDA 6 809-3 09517 7388 1620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 809-3 09517 7388 1620,0000
Efektívna daňová sadzba 0,1411-0,0865-1,100,00000,0000
Finančná páka 1 814-1,676,316,050,0000
Finančné účty 475,002 9364 861483,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,00060,5991-0,1585-0,16540,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0006-0,59910,15850,16540,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 80214 81916 7877 6560,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,061,600,84150,39860,0000
Krátkodobé finančné výpomoci -17 9500,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 275 3026 56221 63013 1260,0000
Krátkodobé záväzky 293 57515 18833 82117 9040,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000010,610,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000769,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000572,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 332 87924 46324 57659 4860,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 2672 2462 6877 6570,0000
Neobežný majetok 0,00000,000013 24230 8980,0000
Obežný majetok 275 7779 49826 49113 6090,0000
Obrat aktív 1,232,140,90341,530,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00002,742,220,0000
Obrat obežného majetku 1,232,141,375,050,0000
Odpisy 0,00007 35817 6564 4140,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 6798 8284 4140,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00003 6798 8280,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7,0086,00951,00506,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 282 1964 2206 5650,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 842-4 70115 8276 6530,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,32822,12-0,28720,30130,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0247-1,17-0,02160,06700,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0247-1,17-0,02160,06700,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,38221,95-0,13640,11130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,7414-1,844,370,15420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,56220,66442,080,0000
Pohľadávky z obchodného styku 275 3022 56217 6308 6950,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,000,62540,79680,78330,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0618-2,96-2,06-15,380,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,62810,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99941,600,84150,83460,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1 813-2,675,315,050,0000
Pridaná hodnota 6 871-4 13711 7309 1720,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,031,650,37240,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0212-1,27-0,04550,04980,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 38,432,12-0,28720,30130,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 40,48-4,911,914,590,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 40,48-4,911,914,590,0000
Služby 323 61221 95221 10047 5940,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 275 7779 49840 19044 9220,0000
Spotreba materiálu… 0,0000265,00789,004 2350,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -17 9500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 339 75029 32636 30668 6580,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 9 7504 1244 1947 6310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 330 00016 20232 11261 0270,0000
Účtovný cash flow -2 461-1 9253 085483,000,0000
Úročený dlh -17 9500,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00003,910,0000
Vlastné imanie 152,00-5 6906 3697 4300,0000
Všetky záväzky 275 62515 18833 82137 4920,0000
Výsledok hospodárenia 6 809-11 01382,003 7480,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 809-11 01382,003 7480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 842-12 059-1 8292 2390,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 059-1 829768,003 7290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 802-11 099-869,002 4810,0000
Záväzky 275 62515 18833 82137 4920,0000
Záväzky z obchodného styku 282 1964 2206 5650,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 802-11 099-869,002 4810,0000
Zmena EBIT -0,612812,77-0,37780,80670,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00009 5600,00000,00000,0000