PR Krajné, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 515 6284 269 0974 754 3355 475 7857 425 203
Aktivácia 0,00000,00000,000082,0067 407
Časové rozlíšenie aktív 760,00480,00477,00655,00827,00
Časové rozlíšenie pasív 1 294 6421 561 5411 828 4402 255 2603 115 751
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -68,628,841,90-2,44-6,31
Celkové tržby 1 065 1751 294 2982 633 710597 9520,0000
Celkový dlh 2 253 8302 432 3661 915 6535 457 0155 121 680
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 314 0461 194 255919 5121 018 912277 465
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4731-0,5679-0,4203-1,830,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 8801 7901 5332 14855 871
Čistý cash flow 1 090257,00-615,00378,0055 871
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -288 622-565 034-1 014 745-780 208-758 511
Čistý zisk -503 892-735 052-1 107 053-1 094 383-1 055 501
Čistý zisk v minulom roku -735 052-1 107 053-1 094 383-1 259 878-213 390
Cudzie zdroje 32 844-275 190-1 010 2422 236 490812 228
Daň z príjmov 96 73562 754-218 002-6 3440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 62 754-218 002-6 344-535,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 96 73562 754-218 002-6 3440,0000
Dlhodobé pohľadávky 68 981164 756226 0707 7840,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,1047,6430,2934,56205,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,7942,4126,7823,9792,66
Doba obratu aktív 2 1582 3235 15711 86230 515
Doba obratu pohľadávok 66,44137,28275,5351,42205,21
Doba obratu zásob 1 003 72212 021137 3050,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 294 70762 999978 6850,0000161,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 563,37656,881 056717,44925,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 780 53820 662323 8550,00000,0000
EBIT v minulom roku -565 034-1 014 744-780 208-967 6671 233
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -288 622-565 034-1 014 745-780 208-758 511
EBITDA 901 657650 155870 2421 100 207167 167
EBITDA marža 0,84650,50230,33041,840,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 901 657650 155870 2421 100 207167 167
Finančná páka -107,0415,514,71-2,45-9,14
Finančné účty 2 8801 7901 5332 14855 871
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 902 799651 663905 3041 146 179165 989
Krátkodobé finančné výpomoci 1 316 9261 196 045921 0451 021 060333 336
Krátkodobé pohľadávky 39 25687 56227 92315 95349 934
Krátkodobé záväzky 917 7731 207 335973 322331 188225 220
Krytie dlhovej služby 0,63800,38960,40690,42710,0490
Materiál 20 12426 91536 73426 81151 496
Nákladové úroky 118 535107 264310 310320 519296 990
Nákladové úroky v minulom roku 107 264310 311320 519292 746214 623
Náklady na predaný tovar 307 470439 763496 240232 740326 854
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 78,006 995363,000,00000,0000
Neobežný majetok 3 189 2573 784 1294 361 7795 312 5217 145 944
Obežný majetok 325 611484 488392 079162 609278 432
Obrat obežného majetku 1,831,380,85821,040,3190
Odpisy 1 189 7441 214 1861 894 2461 894 030919 349
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 594 872607 093947 123947 015919 349
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 594 872607 093947 123947 0150,0000
Osobné náklady 333 427427 326315 346187 5310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 539,00666,00772,00733,001 180
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 17,000,00002,007,002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 166 800395 977322 080182 3270,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 685 852479 134787 193799 647-136 152
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3924-0,4996-0,57320,90042,20
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2215-0,3766-0,5197-0,2700-0,1857
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,161,85-1,97-2,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3 68133,04-440,130,0000-0,4662
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,86120,5408-0,5066-0,34260,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00180,0004-0,00180,00220,6291
Pohľadávky z obchodného styku 38 76477 94424 68311 06622 547
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,13-1 0711 6435 91714,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64110,56980,40290,99660,6898
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -68,628,841,90-2,44-6,31
Pridaná hodnota 287 145231 100-159 767-64 247-238 039
Primárna platobná neschopnosť 4,305,0813,0516,480,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 15,34-2,67-1,100,48931,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,503,742,204,9630,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,503,742,204,9630,64
Služby 100 68595 661222 697109 363247 239
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 515 6284 269 0974 754 3355 475 7857 425 203
Spotreba materiálu… 186 493441 167261 13391 432263 304
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 316 9261 196 045921 0451 021 060333 336
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 595 447671 950354 389191 84288 815
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 832,001 08717 91623 3490,0000
Tržby z predaja tovaru 86,007 364310,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 594 529663 499336 163168 49388 815
Účtovný cash flow 1 090257,00-615,00378,0055 871
Úročený dlh 1 316 9261 196 045921 0451 021 060333 336
Úrokové krytie -2,43-5,27-3,27-2,43-2,55
Vlastné imanie -32 844275 1901 010 242-2 236 490-812 228
Všetky záväzky 2 253 8302 432 3661 915 6535 457 0155 121 680
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 294 6421 561 5411 828 4402 255 2603 115 751
Výsledok hospodárenia -288 148-564 027-1 013 931-779 422-756 123
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -288 148-564 027-1 013 931-779 422-756 123
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -503 892-735 052-1 107 053-1 094 383-1 055 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -735 052-1 107 053-1 094 383-1 259 878-213 390
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -407 157-672 298-1 325 055-1 100 727-1 054 291
Zásoby 214 494230 380136 553136 724172 627
Záväzky 2 253 8302 432 3661 915 6535 457 0155 121 680
Záväzky z obchodného styku 166 800395 977322 080182 3270,0000
Zisk pred zdanením -407 157-672 298-1 325 055-1 100 727-1 054 291
Zmena EBIT 0,51080,55681,300,8063-615,18
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -20 214104 060-12 047-32 027116 282
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -20 214104 060-12 047-32 027116 282
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 893,001 0837 8438 9483 941