PR Krajné, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 815 9403 515 6284 269 0974 754 3355 475 785
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000082,00
Časové rozlíšenie aktív 424,00760,00480,00477,00655,00
Časové rozlíšenie pasív 1 065 3921 294 6421 561 5411 828 4402 255 260
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,53-68,628,841,90-2,44
Celkové tržby 381 2111 065 1751 294 2982 633 710597 952
Celkový dlh 2 442 7262 253 8302 432 3661 915 6535 457 015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 316 4741 314 0461 194 255919 5121 018 912
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,73-0,4731-0,5679-0,4203-1,83
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 449,002 8801 7901 5332 148
Čistý cash flow -2 4311 090257,00-615,00378,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -437 046-288 622-565 034-1 014 745-780 208
Čistý zisk -659 335-503 892-735 052-1 107 053-1 094 383
Čistý zisk v minulom roku -503 892-735 052-1 107 053-1 094 383-1 259 878
Cudzie zdroje 692 17832 844-275 190-1 010 2422 236 490
Daň z príjmov 82 16896 73562 754-218 002-6 344
Daň z príjmov v minulom roku 96 73562 754-218 002-6 344-535,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 82 16896 73562 754-218 002-6 344
Dlhodobé pohľadávky 5 84368 981164 756226 0707 784
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,3224,1047,6430,2934,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 90,1923,7942,4126,7823,97
Doba obratu aktív 3 7692 1582 3235 15711 862
Doba obratu pohľadávok 100,1466,44137,28275,5351,42
Doba obratu zásob 1 8781 003 72212 021137 3050,0000
Doba splácania záväzkov 26 7654 294 70762 999978 6850,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 450563,37656,881 056717,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 627780 53820 662323 8550,0000
EBIT v minulom roku -288 622-565 034-1 014 744-780 208-967 667
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -437 046-288 622-565 034-1 014 745-780 208
EBITDA 613 783901 657650 155870 2421 100 207
EBITDA marža 1,610,84650,50230,33041,84
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 613 783901 657650 155870 2421 100 207
Finančná páka -4,07-107,0415,514,71-2,45
Finančné účty 449,002 8801 7901 5332 148
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 618 031902 799651 663905 3041 146 179
Krátkodobé finančné výpomoci 1 316 9231 316 9261 196 045921 0451 021 060
Krátkodobé pohľadávky 68 96439 25687 56227 92315 953
Krátkodobé záväzky 1 083 340917 7731 207 335973 322331 188
Krytie dlhovej služby 0,50910,63800,38960,40690,4271
Materiál 17 42120 12426 91536 73426 811
Nákladové úroky 140 121118 535107 264310 310320 519
Nákladové úroky v minulom roku 118 535107 264310 311320 519292 746
Náklady na predaný tovar 240 487307 470439 763496 240232 740
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 77478,006 995363,000,0000
Neobežný majetok 2 664 2643 189 2573 784 1294 361 7795 312 521
Obežný majetok 151 252325 611484 488392 079162 609
Obrat obežného majetku 1,801,831,380,85821,04
Odpisy 1 049 9861 189 7441 214 1861 894 2461 894 030
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 524 993594 872607 093947 123947 015
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 524 993594 872607 093947 123947 015
Osobné náklady 158 644333 427427 326315 346187 531
Ostatné náklady na finančnú činnosť 572,00539,00666,00772,00733,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000017,000,00002,007,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 146 819166 800395 977322 080182 327
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 390 651685 852479 134787 193799 647
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,06-0,3924-0,4996-0,57320,9004
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6550-0,2215-0,3766-0,5197-0,2700
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 4,931,161,85-1,97-2,92
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,183 68133,04-440,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,20290,86120,5408-0,5066-0,3426
Pohľadávky z obchodného styku 67 37938 76477 94424 68311 066
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -284,7330,13-1 0711 6435 917
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86750,64110,56980,40290,9966
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,53-68,628,841,90-2,44
Pridaná hodnota 32 185287 145231 100-159 767-64 247
Primárna platobná neschopnosť 2,184,305,0813,0516,48
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,952615,34-2,67-1,100,4893
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,982,503,742,204,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,982,503,742,204,96
Služby 64 994100 68595 661222 697109 363
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 815 9403 515 6284 269 0974 754 3355 475 785
Spotreba materiálu… 33 118186 493441 167261 13391 432
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 316 9231 316 9261 196 045921 0451 021 060
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 275 082595 447671 950354 389191 842
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 410832,001 08717 91623 349
Tržby z predaja tovaru 6 49786,007 364310,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 266 175594 529663 499336 163168 493
Účtovný cash flow -2 4311 090257,00-615,00378,00
Úročený dlh 1 316 9231 316 9261 196 045921 0451 021 060
Úrokové krytie -3,12-2,43-5,27-3,27-2,43
Vlastné imanie -692 178-32 844275 1901 010 242-2 236 490
Všetky záväzky 2 442 7262 253 8302 432 3661 915 6535 457 015
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 065 3921 294 6421 561 5411 828 4402 255 260
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,060,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -436 454-288 148-564 027-1 013 931-779 422
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -436 454-288 148-564 027-1 013 931-779 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -659 335-503 892-735 052-1 107 053-1 094 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -503 892-735 052-1 107 053-1 094 383-1 259 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -577 167-407 157-672 298-1 325 055-1 100 727
Zásoby 75 996214 494230 380136 553136 724
Záväzky 2 442 7262 253 8302 432 3661 915 6535 457 015
Záväzky z obchodného styku 146 819166 800395 977322 080182 327
Zisk pred zdanením -577 167-407 157-672 298-1 325 055-1 100 727
Zmena EBIT 1,510,51080,55681,300,8063
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -127 601-20 214104 060-12 047-32 027
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -127 601-20 214104 060-12 047-32 027
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 661893,001 0837 8438 948
Účtovné závierky