Pokébar, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 75821 78321 72723 33124 245
Bežná likvidita III. stupeň 0,81270,84440,84730,84400,9450
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0737-0,11521,06-0,2080-0,0383
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -65,1843,8237,1215,97-18,18
Celkové tržby 0,00000,0000500,004 0000,0000
Celkový dlh 22 09721 29721 15721 95625 656
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 958-3 983-3 927-4 531-4 245
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-1,610,69650,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9583 9833 9274 5314 245
Čistý cash flow -25,0056,00-604,00286,00-54,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -825,00-84,00155,003 746-506,00
Čistý zisk -825,00-84,00-805,002 786-1 466
Čistý zisk v minulom roku -84,00-805,002 786-1 466-1 752
Cudzie zdroje 339,00-486,00-570,00-1 3751 411
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 3 8003 8003 8004 8000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000010 2201 2780,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000015 8612 1290,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000012 9941 7160,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000015 4452 0030,0000
EBIT v minulom roku -84,00155,003 746-506,00-1 752
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -825,00-84,00155,003 746-506,00
EBITDA -741,000,0000239,003 830-413,00
EBITDA marža 0,00000,00000,47800,95750,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -741,000,0000239,003 830-413,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00006,190,2563-1,90
Finančná páka -64,1844,8238,1216,97-17,18
Finančné účty 3 9583 9833 9274 5314 245
Hrubá marža 0,00000,00000,99800,96580,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -825,00-84,00155,003 746-506,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,020,97770,97380,94111,06
Krátkodobé pohľadávky 14 00014 00014 00014 00020 000
Krátkodobé záväzky 22 09721 29721 15721 95625 656
Náklady na predaný tovar 741,000,00001,0000137,00413,00
Obežný majetok 21 75821 78321 72723 33124 245
Osobné náklady 0,00000,0000200,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0084,0084,0093,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 6801 6801 6801 6801 680
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -825,00-84,00-805,002 786-1 466
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,43-0,1728-1,412,031,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,43-0,17280,27192,720,3586
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-1,210,07150,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00002,500,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00002,500,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0000-1,210,07150,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81270,84440,84730,84400,9450
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,56-8,680,9437-4,81-26,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,020,97770,97380,94111,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -65,1843,8237,1215,97-18,18
Pridaná hodnota -741,000,0000499,003 863-413,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,43-0,1728-1,412,031,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,820,000088,525,73-62,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,820,000088,525,73-62,12
Služby 741,000,00001,0000137,00413,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 75821 78321 72723 33124 245
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000500,004 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000500,004 0000,0000
Účtovný cash flow -25,0056,00-604,00286,00-54,00
Vlastné imanie -339,00486,00570,001 375-1 411
Všetky záväzky 22 09721 29721 15721 95625 656
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,430,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -741,000,0000239,003 830-413,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -741,000,0000239,003 830-413,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -825,00-84,00-805,002 786-1 466
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -84,00-805,002 786-1 466-1 752
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -825,00-84,00155,003 746-506,00
Záväzky 22 09721 29721 15721 95625 656
Záväzky z obchodného styku 1 6801 6801 6801 6801 680
Zisk pred zdanením -825,00-84,00155,003 746-506,00
Zmena EBIT 9,82-0,54190,0414-7,400,2888