Centrop s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 070 53031 070 50631 199 95054 925 16354 358 677
Bežná likvidita III. stupeň 6,531,752,789,232,88
Časové rozlíšenie aktív 40,00257,00333,00243,0041,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000146 230
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4538-0,4645-0,57930,38350,6491
Celkové tržby 1 453 349108 338378 228694 1471 385 584
Celkový dlh 1 711 4012 483 7202 007 7361 913 173809 489
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -97 764-64 066-204 994-359 818-286 634
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,5314-5,59-62,98-0,5632-24,59
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 97 76464 066204 994359 818286 634
Čistý cash flow 33 698-140 928-154 82473 184186 071
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 899 450-486 801-23 705 431-333 545-28 354 998
Čistý zisk 772 344-605 428-23 819 776-390 968-34 070 573
Čistý zisk v minulom roku -605 428-23 819 776-390 968-34 070 573-11 073 131
Cudzie zdroje -29 359 129-28 586 786-29 192 214-53 011 990-53 402 958
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8842 881
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8842 8812 884
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8842 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 344,511 2303 155970,11355,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 262,69934,412 276215,1656,75
Doba obratu aktív 29 510104 972256 67143 00821 874
Doba obratu pohľadávok 344,511 2303 155970,11355,63
Doba obratu zásob 23,02643,390,0000186,0738,36
Doba splácania záväzkov 69,421 9240,0000218,50145,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,541 0252 199149,42115,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 69,421 9240,000071,1288,35
EBIT v minulom roku -486 801-23 705 431-333 545-28 354 998-3 600 819
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 899 450-486 801-23 705 431-333 545-28 354 998
EBITDA -124 704-483 928-1 455 991-539 414-324 506
EBITDA marža -0,0858-4,47-3,85-0,7771-0,2342
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -124 704-483 928-1 455 991-539 414-324 506
Finančná páka 1,061,091,071,041,02
Finančné účty 97 76464 066204 994359 818286 634
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9449-0,9201-0,9356-0,9652-0,9824
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94490,92010,93560,96520,9824
Hrubá marža -0,0828-4,32-2,16-0,7586-0,2942
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 010 805-484 585-815 586-84 172166 462
Krátkodobé pohľadávky 362 726364 016383 4941 238 917883 798
Krátkodobé záväzky 74 265303 412267 254190 827286 682
Krytie dlhovej služby -0,9811-4,08-13,06-9,89-0,0554
Nákladové úroky 127 106118 627111 46554 5395 712 694
Nákladové úroky v minulom roku 118 627111 46554 5395 712 6947 469 428
Náklady na predaný tovar 799 837575 997653 268917 0021 304 693
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 390 45057 5610,0000318 771720 954
Neobežný majetok 30 585 37430 540 70430 455 81253 163 68553 112 432
Obežný majetok 485 116529 545743 8051 761 2351 246 204
Obrat obežného majetku 0,79220,20400,05970,26470,7279
Obrat zásob 15,860,56730,00001,969,51
Odpisy -776 9622 11422 803 454-55 37825 835 742
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -777 0331 05722 798 397-62 39725 828 545
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 71,001 0575 0577 0197 197
Osobné náklady 0,00000,00003 4136 1327 769
Ostatné náklady na finančnú činnosť 797,00759,00745,00774,00746,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000539 8300,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 74 265303 412263 65762 109174 501
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 618-603 314-1 016 322-446 346-8 234 831
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0263-0,0212-0,8160-0,0074-0,6380
Podiel EBIT k aktívam 0,0289-0,0157-0,7598-0,0061-0,5216
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0289-0,0157-0,7598-0,0061-0,5230
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0290-0,0158-0,7664-0,0061-0,5258
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0232-1,30-0,40930,10540,1343
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,3082-8,130,0000-1,65-0,5654
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-239,88-85,87-52,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,1549-221,36-0,035910,69-0,0158
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0877-1,30-3,490,15700,2051
Pohľadávky z obchodného styku 276 574276 574276 608274 777141 036
Pohotová likvidita II. stupeň 6,201,412,208,382,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -871,24202,85188,55-724,37-287,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,2651-1,19-1,391,340,0326
Pridaná hodnota -120 354-467 961-818 698-526 552-407 661
Primárna platobná neschopnosť 0,26851,100,95320,22601,24
Rentabilita aktív, ROA 0,0249-0,0195-0,7635-0,0071-0,6268
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0263-0,0212-0,8160-0,0074-0,6380
Rýchla likvidita I. stupeň 1,320,21120,76701,890,6621
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,72-5,13-1,38-3,55-2,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,72-5,13-1,38-3,55-2,49
Služby 409 387515 268652 301593 464582 760
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 070 53031 070 50631 199 95054 925 16354 358 677
Spotreba materiálu… 0,00003 168967,004 767979,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 452 449108 08795 028694 1471 152 929
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 068 15351,0050 660228 008245 857
Tržby z predaja tovaru 339 79363 5250,0000340 602884 852
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 44 50344 51144 368125 53722 220
Účtovný cash flow 33 698-140 928-154 82473 184186 071
Úrokové krytie 7,08-4,10-212,67-6,12-4,96
Vlastné imanie 29 359 12928 586 78629 192 21453 011 99053 402 958
Všetky záväzky 1 711 4012 483 7202 007 7361 913 173809 489
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000146 230
Výsledok hospodárenia 900 247-486 042-24 244 519-332 780-26 119 472
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 900 247-486 042-24 244 519-332 780-26 119 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 772 344-605 428-23 819 776-390 968-34 070 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -605 428-23 819 776-390 968-34 070 573-11 073 131
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 772 344-605 428-23 816 896-388 084-34 067 692
Zásoby 24 626101 463155 317162 50075 772
Záväzky 1 711 4012 483 7202 007 7361 913 173809 489
Záväzky z obchodného styku 74 265303 412263 65762 109174 501
Zisk pred zdanením 772 344-605 428-23 816 896-388 084-34 067 692
Zmena EBIT -1,850,020571,070,01187,87
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 820 16451,0035 73476 752205 081